เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษารายกลุ่มต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: พิชญา ศรีเกลื่อนกิจ, อุไรวรรณ ชัชนะวิโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษารายกลุ่มต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษารายกลุ่มต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยมะเร็ง ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านม และได้รับการรักษาเสริมด้วยการให้เคมีบำบัดไซโคลฟอสฟาไมด์ แมทโทรเทร๊กเซ็ท และ 5 เอฟ ยู อย่างน้อย 1 ครั้งมาแล้วทีแผนกศัลยกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชลบุรี และศูนย์ควบคุมป้องกันมะเร็งชลบุรี โดยเป็นผู้ซึ่งมารับการให้บริการปรึกษารายกลุ่ม จำนวน 4 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละปรึกษารายกลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 คน เครื่องมือประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินคุณภาพชีวิต ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จากแนวคิดของเฟอเรลและคณะประกอบด้วยความผาสุกชีวิต 4 ด้าน คือ ความผาสุกด้านร่างกาย ความผาสุกด้านจิตใจ ความผาสุกด้านสังคม และความผาสุกด้านจิตวิญญาณ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน และทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์ แอลฝาของครอนบาดได้ความเชื่อมั่นในภาพรวม = 75 ด้านร่างกาย =.70 ด้านจิตใจ =80 ด้านสังคม =.70 และด้านจิตวิญญาณ=.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและ ที-เทสส์ ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตในภาพรวมภายหลังการได้รับบริการ การให้คำปรึกษารายกลุ่ม ดีกว่าก่อนได้รับบริการปรึกษารายกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05<0.001)อธิบายได้ว่าการที่ผู้ป่วยมารับบริการปรึกษารายกลุ่ม เหมือนได้มาสู่สังคม อีกสังคมหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกัน มีความรู้สึกและความต้องการคล้าย ๆ กัน การมารับบริการปรึกษารายกลุ่ม จึงเป็นกระบวนการช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ระบายความรู้สึก ได้กำลังใจจากเพื่อนผู้ป่วยด้วยกัน ได้เห็นตัวอย่างจากผู้ที่ผ่านพันภาวะวิกฤติมาแล้ว ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ต่อตนเอง และต่อสังคมแต่ความผาสุกด้านร่างกายและจิตวิญญาณพบว่าไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในระหว่างการได้รับบริการปรึกษารายกลุ่มผู้ป่วยกำลังได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ผลข้างเคียงของยาส่วนใหญ่ ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ซึ่งพบได้ถึง 60 เปอร็เซ็นต์ อาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นภาวะความกดดันทางอารมณ์ ซึ่งขัดขวางคุณภาพชีวิตได้ การใช้ยาแก้อาเจียนจะได้ผลต่อเมื่อผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและสุขสบายการให้คำปรึกษารายกลุ่ม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และการผ่อนคลาย สามารถช่วยผู้ป่วยได้ระดับหนึ่ง สำหรับความผาสุกด้านจิตวิญญาณ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความสับสนความเชื่อทางจิตวิญญาณ โดยเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเชื่อว่าการเจ็บป่วยเป็นการถูกลงโทษ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ ไม่มีความหวังในชีวิต การให้คำปรึกษารายกลุ่ม สมาชิกกลุ่มได้แนะนำเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ซึ่งสามาชิกกลุ่มทุกคนนับถือพุทธศาสนา และเชื่อว่า ศาสนาเป็นความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งโดยเป็นสิ่งที่ให้ความหวังและกำลังใจแก่ชีวิตและเป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิต ผลการให้คำปรึกษาผู้ป่วยมีระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นเบ็กน้อยจึงจะเป็นได้ว่า การให้คำปรึกษารายกลุ่มเป็นกลวิธีที่เป็นประโยชน์ใช้ส่งเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน สังคม และด้านจิตวิญญาณ
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
lesbian sex stories click sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: การให้คำปรึกษา, การให้คำปรึกษารายกลุ่ม, ให้การปรึกษา, ปรึกษา, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, กลุ่มกิจกรรมบำบัด, ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, psychiatric nursing, counseling, group therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: -

Code: 200430008227

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข