เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทรา ธีระสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านเป็นโครงการติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านภายหลังจำหนายออกจากโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบคือ กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ดำเนินงาน 2 รูปแบบ คือ Hospital Based และ Commumity Based การดำเนินงานรูปแบบ Hospital Based คือการให้บริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมสุขภาพของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ซึ่งประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เภสัชกร และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ให้บริการในเขตอำเภอเมือง อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการดำเนินงานรูปแบบ Commumity Based เป็นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องที่บ้าน โดยทีมสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีอนามัยเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่จำหน่ายอกจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์กลับไปอยู่ในชุมชนอำเภอ่าฉาง และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ทำหน้าที่พี่เลี้ยง ในปี พ.ศ. 2541 ได้ทำการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านใน รูปแบบ Hospital Baseed 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้นด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบ การประเมินชิป (cipp model) โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยจิตเวชที่จำหน่ายอกจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ในปี พ.ศ.2541 จำนวน 52 คน ญาติผู้ป่วยจำนวน 52 คน และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านจำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และทดสอบ และแบบสอบภาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัย ด้านบริบท พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อกับนโยบายของโรงพยาบาล สวนสราญรมย์ วิสัยทัศน์ กรมสุขภาพจิต และนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตแห่งชาติ ส่วนในด้านการปฏิบัติงานจริงสอดคล้องกับแผนงานของโครงการในระดับสงด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 73.1 ญาติผู้ป่วยร้อยละ 77.7 และผู้ปฏิบัติงานร้อยละ96.1 มีความเห็นว่าความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านมีอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะสื่อประเภทต่าง ๆ งบประมาณ และบุคลากรที่มีความเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ พบว่ามีการวางแผนการดำเนินงาน การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการ ดำเนินงาน ด้านผลผลิต พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 90.4 และญาติร้อยละ 95.1 มีความรู้ในระดับสูง ญาติร้อยละ 80.8 มีทัศนคติเชิงบวกต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านผู้ป่วยร้อยละ 73.1 มีความสามารถในการดูแลตนเองในระดับสูง ญาติร้อยละ 76.9มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานครบถ้วนผู้ป่วยและญาติให้ข้อเสนอแนะ ว่าควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน, การพยาบาลจิตเวช, การพยาบาล, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, psychiatric nursing, psychiatry, home care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008225

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข