เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: งานจิตวิทยาคลีนิคในโรงพยาบาลฝ่ายกาย กรมการแพทย์

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภาพรรณ องศ์หล่อพิศิษฎ์

ชื่อเรื่อง/Title: งานจิตวิทยาคลีนิคในโรงพยาบาลฝ่ายกาย กรมการแพทย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

งานจิตวิทยาคลีนิคเป็นแขนงวิชาหนึ่งในหลายสาขาของจิตวิทยาซึ่งศึกษาด้านพฤติกรรมมนุษย์ตั้งแต่กำเนิดจนถึงวาระสุดท้าย รวมถึงความสัมพันธ์ ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วย อันมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและจิตมีกระบวนการการศึกษาคุณสมบัติทางจิตวิทยา โดยระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือแบบทดสอบหรือการศึกษาวิธีพิเศษ เพื่อวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนเพื่อการพัฒนากระตุ้นซ่อมเสริม บำบัดหรือฟื้นฟู ขึ้นอยู่กับกรณีที่ศึกษานั้น นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณสุข จากการแยกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านสุขภาพจิตในกรมการแพทย์แยกเป็นกรมสุขภาพจิตแล้วนั้น นักจิตวิทยาคลีนิค กรมการแพทย์ จากหน่วยงานทางกายหลากหลายจะต้องร่วมกันพัฒนาเนื้อหา ทั้งวิชาการและบริการให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่สังกัดอยู่ พร้อมทั้งริเริ่มงานฝ่ายกายให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบต่อไป วิธีการศึกษา โดยวิธีรวบรวมเปรียบเทียบ วิเคราะห์สถิติ การให้บริการทางจิตวิทยาคลินิก ข้อมูลจากการสัมมนาประชุม สัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก กรมการแพทย์ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบจากสถาบันวิทยาคลีนิคจากต่างประเทศ ผลการศึกษา จากการวิเคราะห็ข้อมูลโดยรวมแสดงถึง งานจิตวิทยาคลินิคฝ่ายกาย มีพื้นฐานจากสาขาย่อย คือ ประสาทจิตวิทยา ซึ่งเนื้อหาหลักทางด้านหน้าที่ การทำงานของสมอง งานทั้งวิชาการ และบริการ สาขาย่อยดังกล่าวได้มีขึ้น ณ สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และมีผลงานทั้งบริการ และวิชาการโดยตลอดจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาจิตวิทยาฝ่าย กรมการแพทย์ ได้หลายสาขาย่อย ซึ่งจะกระจายอยู่ตามหน่วยงานของกรม เช่น จิตวิทยาสุขภาพ แลพฤติกรรมอนามัยจิตวิทยาชุมชน จิตวิทยากุมาร เด็ก และผู้สูงอายุ จิตวิทยานิติศาสตร์วิจารณ์และสรุป
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend

Keywords: จิตวิทยาคลีนิค, จิตวิทยา, โรงพยาบาลฝายกาย, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สถาบันประสาทวิทยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008224

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข