เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รายงานผลการสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิต และความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานผลการสำรวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิต และความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของความผิดปกติทางจิตต่าง ๆ เพื่อศึกษา ความรู้เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิต เป็นการวิจัยเชิงพรรณา ตัดขวางช่วงเวลา จากผลการวิจัยประชากรตัวอย่างได้จากการสุ่มประชากรทั่วประเทศด้วยวิธี Multistage random sampling จำนวน 7,157 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-44 ปี (ร้อยละ 72.6) เป็นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย 2 เท่า จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 68.9) ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง กรรมกรและค้าขาย (รวมร้อยละ 66.6) สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่แต่งงานแล้วและยังอยู่ด้วยกันเป็นลักษณะครอบครัวเดียว ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยโดยมีรายได้เฉลี่ยเฉพาะบุคคล ต่ำกว่า 4,000 บาท ถึงไม่มีเลย (ร้อยละ 76.6) และรายได้ของครอบครัว ต่ำกว่า 10,000 บาท ถึงร้อยละ 78.4 การสำรวจประกอบด้วย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเป็นการคัดคอรงแยกผู้ป่วย ปัญญาอ่อน และผู้มีความบกพร่องทางพุทธิปัญญา และคัดกรองผู้ที่คาดว่าจะมีปัญหาทางจิตเวช เพื่อนำมาวินิจฉัยโดยใช้ชุดการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชที่ได้รับการทดสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงแล้ว ผลการสำรวจพบดังนี้ ภาวะปัญญาอ่อน (Mental Retardation) มีความชุก ร้อยละ 1.3 โรคประสาทชนิดวิตกกังวล (Anxiety Disorder) มีความชุกของโรค Panic Disorder ร้อยละ1.0 Hypochondriasis ร้อยละ 0.8 Agoraphobia ร้อยละ 0.8
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to catch a cheat open married men having affairs
how to cheat on wife link why wife cheated
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: เจตคติ, สุึขภาพจิต, ทักษะชีวิต, ความชุก, ความผิดปกติทางจิต, ระบาดวิทยา, epidemiology, prevalence, epidemic, mental health, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008223

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข