เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาวะสุขภาพจิต การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของแรงงานไทย ที่สมัครไปทำงานต่างประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: สภาวะสุขภาพจิต การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของแรงงานไทย ที่สมัครไปทำงานต่างประเทศ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์/วิธีการ การวิจัยเชิงพรรณนาเรื่องนี้มีวึตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพจิต วิธีการเผชิญปัญหา การสนับสนุนทางสังคมของแรงงานไทยที่สมัครไปทำงานต่างประเทศ และพรรณนาสภาวะสุขภาพจิตโดยปัจจัยทางประชากรและสังคม วิธีการเผชิญปัญหา และการสนับสนุนทางสังคม ศึกษาในผู้ใช้แรงงานไทยที่ตรวจสุขภาพ ณ หน่วยตรวจสุขภาพแรงงานไทยไปต่างประเทศของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 259 คนระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2542 ถึง 9 เมษายน 2542 โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลทางประชากรและสังคม General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) Jalowice Coping Scale และ Social Support Questionnaire วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Pearsons chi-square และ Nonparametric Test ผลที่ได้ ความชุกของผู้มีสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุขมีเพียงร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุอยู่ระหว่าง 22-35 ปี แต่งงานแล้ว ระดับการศึกษาต่ำ ภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่างงาน มีหนี้สินและมีภาระต้องส่งเสียเลี้ยงดูสาเหตุในการตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ไปทำงานต่างประเทศมากกว่า 1 แสนบาท ผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าชั้นประถมปีที่ และผู้ที่มีหนี้สินมีสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุขมากกว่า การใช้วิธีการเผชิญปัญหาโดยเน้นที่การแก้ปัญหาในกลุ่มที่มีสุขภาพจิตปกติที่ไม่เป็นสุขไม่แตกต่างกันส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้าไปจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง กลุ่มที่มีสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุขมีการเผชิญปัญหาโดยเน้นวิธีการจัดการกับอารมณ์ในเชิงลบและใช้การปลอบใจตนเองมากกว่า ในขณะที่กลุ่มที่มีสุขภาพจิตปกติใช้วิธีการสวดมนต์เพื่อจัดการกับอารมณ์มากกว่า พ่อและแม่เป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ดีที่สุด ในขณะที่การสนับสนุนจากพี่น้อง ลูก และจากนอกครอบครัวค่อนข้างต่ำ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีความพอใจในการสนับสนุนทางสังคมที่ตนเองได้รับโดยกลุ่มที่มีสุขภาพจิตปกติมีความพอใจมากกว่า สรุปและข้อเสนอแนะ ในการเตียมความพร้อมผู้ใช้แรงงานไทยไปต่างประเทศควรเสริมจุดแข็งในการเผชิญปัญหาและเตรียมในการแก้ไขจุดด้อยในการเผชิญปัญหา นอกจากนี้ควรเสริมแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดีอยู่และเพิ่มทักษะในการแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนผู้ใช้แรงงานด้วยกัน ควรมีการศึกษาหาอัตราการเกิดสภาวะสุขภาพจิตที่ไม่เป็นสุขของแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศพร้อมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ
unfaithful spouse cheat husband
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories click sex stories sites
cheats read infidelity in marriage
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
cheaters link all women cheat

Keywords: สภาวะสุขภาพจิต, แรงงานไทย, ภาวะสุขภาพจิต, mental health, labour, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008221

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข