เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของประชากรในเขตเทศบาลตำบล เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

 

ผู้วิจัย/Authors: สร้อยทอง สินทศานนท์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของประชากรในเขตเทศบาลตำบล เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วิธีการศึกษา เป็นวิจัยพื้นฐาน สาขาสังคมวิทยา กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตเทศบาลเบตงที่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 100 คน จากทั้งหมด 11,094 คน ชาย 5,522 หญิง 5,572 คนใช้อัตรา 1:100 จะได้กลุ่มตัวอย่างเพศชาย 50 คน เพศหญิง 50 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด ซึ่งผ่านการตรวจตรงตามเนื้อเรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน วัดระดับความเครียด โดยใช้แบบประเมินระดับความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมีทั้งหมด 20 ข้อแบ่งระดับความเครียดได้ 5 ระดับ คือระดับความเครียดต่ำกว่าปกติ ระดับความเครียดปกติ ระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อยระดับความเครียดสูงกว่าปกติปานกลางและระดับความเครียดสูงกว่าปกติมากวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาร้อยละ และใช้สถิติ Chi-Square test ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับระดับความเครียด ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครียดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเบตงส่วนใหญ่อยู่ในระดับความเครียดปกติ 61 คน ร้อยละ 61 มีระดับความเครียดต่ำกว่าปกติ 16 คน ร้อยละ 16 ระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 17 คน ร้อยละ 17 ระดับความเครียดสูงกว่าปกติปานกลาง และระดับความเครียดสูงกว่าปกติมากจำนวนเท่ากันคือ 3 คน ร้อยละ 3 แสดงให้เห็นว่าระดับความเครียดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเบตง อำเภเบตง จังหวัดยะลาอยู่ในระดับปกติ สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะห็ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล สังคม และ สิ่งแวดล้อมกับระดับความเครียดพบว่า ปัจจัยด้านอายุ บุคคลที่ต้องการปรึกษา เรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจมากที่สุด การรับรู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ โรคประจำตัวมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ไม่พบความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
husbands who cheat click why wifes cheat
read go married and want to cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat go why women cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student

Keywords: ความเครียด, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลเบตง

Code: 200430008220

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข