เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การระบาดของโรคทางจิต : อาการเป็นลมของนักเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมุกดาหาร 2542

 

ผู้วิจัย/Authors: จเด็ด ดียิ่ง และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การระบาดของโรคทางจิต : อาการเป็นลมของนักเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมุกดาหาร 2542

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ วันที่ 14 กันยายน 2542 กองระบาดวิทยาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหนองสูงจังหวัดมุกดาหารว่า ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2542 มีผู้ป่วยนักเรียนหญิง จำนวน 13 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการเป็นลม หน้ามืดเฉียบพลัน และหายเป็นปกติโดยไม่ได้รับการรักษาใด ๆ คณะสอบสวนได้ออกสอบสวนโรคตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2542 เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค รวมทั้งการควบคุมป้องกันโรค วิธีการศึกษา ได้ศึกษาข้อมูลการเจ็บป่วยจากบันทึกการเจ็บป่วยของนักเรียนที่โรงเรียนและโรงพยาบาล ศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับภูมิหลังของท้องถิ่น ปัจจัยทางสังคมความเชื่อโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ยืนยันการวินิจฉัยโดยการตรวจสภาพจิติโดยจิตแพทย์ ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาโดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยด้วยแบบสอบถามนิยามผู้ป่วยคือ นักเรียนหญิงที่มีอาการเป็นลมอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2542 และได้รับการยืนยันการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ ศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์(Retrospective study) เพื่อหาความสัมพันธ์ของโรคและปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนสนิท การอาศัยอยู่กับบิดามารดาโดยใช้นิยามผู้ป่วยเช่นเดียวกับการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา ผู้ป่วยได้รับการยืนยันว่าป่วยด้วยโรคอุปาทาน ทั้งสิ้น 20 ราย เป็นนักเรียนหญิงทั้งหมดโดยไม่พบความผิดปกติของโรคทางกาย อัตราป่วยจำเพาะของนักเรียน หญิงเป็นร้อยละ 15.4 (20/160) อายุเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น 11 ปี (10-13) ผู้ป่วยทุกรายมีอาการเป็นลม ร้อยละ 80 มีอาการหน้ามืดร่วมด้วย ผู้ป่วยมีอาการตั้งแต่ 1-8 ครั้ง เป็นนานครั้งละประมาณ 30 นาที จากนั้นหายเป็นปกติ ผลการทดสอบทางจิตวิทยาพบว่า บุคลิกภาพผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นแบบ Weak ego strength (ร้อยละ 94) ไม่พบความขัดแย้งในโรงเรียนหรือในชุมชน จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งนี้โดยใช้ Multiple logistic regression พบว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการ ได้แก่ การอาศัยอยู่กับญาติ (OR=16.95 CI 1.3-217.8)การเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ป่วยรายแรก (OR=15.95% CI 1.1-211.8)และความกลัวที่เห็นเพื่อนป่วย ( OR = 8.4% 95% CI 1.7 – 42.4) วิจารณ์และสรุปผล กลุ่มอาการเป็นลมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการระบาดของโรคทางจิตของโรคอุปาทาน (Mass conversion disorder) การศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ว่าผู้ป่วยที่ขาดความอบอุ่นของครอบครัวจากการที่ต้องอาศัยอยู่กับญาติ การเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มผู้ป่วยความกลัวที่เห็นเพื่อนป่วยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการของโรค หลังจากที่ได้มีการแยกผู้ป่วยจากกลุ่มปกติ การบำบัดทางจิตแบบกลุ่ม การชี้แจงให้ครอบครัวชุมชนเกิดความเข้าใจแล้ว ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวมีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองระบาดวิทยาจึงได้จัดทำคู่มือในการดำเนินสอบสวนควบคุมป้องกันโรคสำหรับเจ้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
cheaters wife affair read
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
why men have affairs redirect redirect
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
horny sex stories read reading sex stories
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ระบาดวิทยา, ความชุก, การระบาดของโรคทางจิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, อปุทานหมู่, อุปทาน, นักเรียน, mass hysteria, epidemiolgy, prevalence, epidemic

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008219

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข