เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการสำรวจเสียงสะท้อนของผู้รับบริการคลินิคกระตุ้นพัฒนาการ

 

ผู้วิจัย/Authors: นิภาพร ลครวงศ์, โกสุม จิตตยโสธร, นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการสำรวจเสียงสะท้อนของผู้รับบริการคลินิคกระตุ้นพัฒนาการ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

พัฒนาการเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่วุฒิภาวะทางหน้าที่และทักษะตลอดจนการปรับให้รับกับสภาพแวดล้อม การที่เด็กจะเจริญเติบโต และพัฒนาขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต จะต้องอาศัยการเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย โดยการเลียนแบบทำทางที่ดีจากผู้ใหญ่ วัย 5 ขวบปีแรกของเด็กเป็นวัยที่สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้ ในชีวิต เพราะเป็นพื้นฐานของพัฒนาการขั้นต่อไป เพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการที่มี ต่อคลินิก กระตุ้นพัฒนาการ และประเมินผลการดำเนินงานของคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลยโสธร วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรจากแผนกกุมารเวชกรรม คลินิกพิเศษ คลินิกเด็กดี แผนกผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และญาติผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิก กระตุ้นพัฒนาการ วิธีการเลือก ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) จำนวน 3 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือร้อยละ ผลการศึกษา คุณภาพการบริการจากคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ การบริการโดยรวมร้อยละ 93.33 คิดว่าเหมาะสมดี และร้อยละ 7.69 คิดว่าควรมีการปรับปรุง การสื่อสารของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 92.31 คิดว่าเหมาะสมดี และร้อยละ 7.69 คิดว่าควรมีการปรับปรุงกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 92.86 คิดว่าเหมาะสมดี และร้อยละ 7.14 คิดว่าควรมีการปรับปรุงสถานที่ ร้อยละ80 คิดว่าเหมาะสมดี และร้อยละ20 คิดว่าควรมีการปรับปรุงบรรยากาศ ร้อยละ 86.67 คิดว่าเหมาะสมดี และร้อยละ 20 คิดว่าควรมีการปรับปรุงเวลาในการให้บริการ ร้อยละ 66.67 คิดว่าเหมาะสมและร้อยละ 33.33 คิดว่าควรปรับปรุงในส่วนการประสานงาน สิ่งสนับสนุนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมดี พบว่าผู้มารับบริการส่วนใหญ่ทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมของคลินิกที่ให้บริการโดยรวมมีความเหมาะสม วิจารณ์และสรุป ความคาดหวังและความต้องการที่ได้รับจากคลินิก กระตุ้นพัฒนาการ คือ กิจกรรมที่จัดให้เด็กเล่นเกมเพื่อเสริมทักษะในการพูด และการตอบคำถาม ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ กลุ่มงานจิตเวช คือ ควรขยายเวลาการให้บริการเพิ่มขึ้นอีก
link how many guys cheat why women cheat on husbands
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: พัฒนาการ, developmental

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008218

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข