เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการพยาบาลตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดของบิดามารดาผู้ป่วยในหน่วยบำบัดพิเศษเด็กต้องการรับรู้ปัจจัยความเครียด

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญศรี รักษ์วงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการพยาบาลตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดของบิดามารดาผู้ป่วยในหน่วยบำบัดพิเศษเด็กต้องการรับรู้ปัจจัยความเครียด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หอผู้ป่วยหนักเด็กเป็นหน่วยงานนหึ่งที่มีผู้ป่วยมากเมื่อเทียบกับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งบิดามารดามีความวิตกกังวลต่อการรักษา ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงพยายามศึกษาหาแนวทางในการลดความเครียดของบิดามารดาลง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดของบิดามารดาผู้ป่วยในหน่วยพิเศษเด็กต่ออาการรับปัจจัยความเครียด วิธีการศึกษา การวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นบิดามารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฏาคม 2542 จำนวน 60 ราย เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดของพิดามารดาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักเด็กนอกเหนือจากการพยาบาลตามปกติที่กลุ่มควบคุมได้รับ ทั้งสองกลุ่มวัดการรับรู้ปัจจัยความเครียด 2 ครั้ง คือหลักการเยี่ยมครั้งแรก และครั้งต่อ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมโดยกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา พบว่า บิดามารดากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ปัจจัยความเครียดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป ผลการวิจัยได้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการพยาบาลตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดของบิดามารดาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักเด็ก ที่ช่วยลดการรับรู้ปัจจัยความเครียดลงได้ แต่ข้อจำกัดของงานวิจัยจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
website women that cheat with married men wife cheaters
unfaithful spouse unfaithful husband
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: ความเครียด, การลดความเครียด, การพยาบาลจิตเวช, เครียด, กิจกรรมพยาบาล, psychiatric nursing, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: -

Code: 200430008217

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข