เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การยอมรับบริการให้การปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ในประชากรภาคเหนือของประเทศไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีพร จิระพงษา, ทวีทรัพย์ ศิระปรภา, ศิริ วรรณ ดำเนินสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: การยอมรับบริการให้การปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ในประชากรภาคเหนือของประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ เนื่องจากพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเอดส์รุนแรงที่สุดในประเทศ โครงการป้องกันควบคุมเอดส์ในปัจจุบันที่เน้นการดำเนินงานในกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่เพียงพอที่จะยับยั้งการแพร่กระจายของเอดส์ ในประชากรทั่วไป การไม่ทราบสถานภาพการติดเชื้อเอดส์ก่อนสมรสจะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์จากคู่สมรส การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอดส์เป็นวิธีที่สำคัญในการป้องกันการระบาดของเอดส์ แต่ไม่ได้รับความนิยมปฏิบัติเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่กำลังจะแต่งงาน เพื่อพัฒนาบริการให้การปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ ด้วย ข้อมูลทางระบาดวิทยาของการรับบริการ การปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ และทดสอบวิธีการส่งเสริมให้เกิดการยอมรับบริการการปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม คณะผู้วิจัยจึงได้วางแผนการศึกษานี้ขึ้น วิธีการศึกษา การศึกษานี้ออกแบบเป็น cluster randomized trial เริ่มต้นด้วยการสุ่มประชากรที่ไม่มีคู่ขึ้นมาจาก 40 พื้นที่ในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรวัยก่อนแต่งงานของจังหวัดลำปาง พื้นที่เหล่านี้ได้รับ การจัดแบบสุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มศึกษา ขั้นตอนการเก็บข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน แจกบัตรรับบริการการปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ฟรีเฉพาะกลุ่มศึกษาที่ได้รับเชิญเข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ และบริการการปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์เป็นเวลา 1 วัน ในหมู่บ้าน จากนั้นอาสาสมัครทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์อีกครั้งภาย 2 เดือนหลังจากการสัมภาษณ์ครั้งแรก ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 23 ของประชากรในการศึกษา 398 คน เคยได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์มาก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง อาสาสมัครส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตนเองไม่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์เลย(ร้อยละ 68) และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการตรวจเชื้อเอดส์ในด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่ายังขาดความเข้าใจในเรื่องการแพร่เชื้อเอดส์ทางน้ำลาย ระยะที่ติดเชื้อเอดส์โดยไม่มีอาการ และความหมายของผลการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ เฉพาะการมาร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 71 ของกลุ่มศึกษามาเข้าร่วมทำกิจกรรม ผลจาก การวิเคราะห์ด้วยวิธี multiple regression พบว่า ภายในเวลา 2 เดือน อาสาสมัครที่อยู่ในกลุ่มศึกษามารับบริการการปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ ร้อยละ 12.34 เทียบกับร้อยละ 4.23 ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มควบคุม ( risk ratio = 2.92 95% confidence interval = 1.27-6.74) หรือกลุ่มศึกษารับบริการมากกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 8 (risk difference = 8.11% 95% confidence interval = 7.15-9.07%) นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้บริการ ได้แก่ ประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เคยมีสามีหรือภรรยามาก่อน มีความตั้งใจที่จะตรวจอยู่แล้ว และเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับเอดส์ วิจารณ์และสรุป วิธีการกิจกรรมกลุ่มที่ได้รับการทดสอบในการศึกษานี้สามารถเพิ่มความยอมรับการใช้บริการการปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ แต่ไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธภาพสูงในการส่งเสริมการใช้บริการการปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์ในประชากรที่ไม่มีคู่ในภาคเหนือของประเทศไทย
wife cheaters infidelity open
aids pictures symptoms click aid symptoms
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, เอดส์, โรคเอดส์, ผู้ติดเชื้อเอดส์, counseling, psychology, aids, hiv

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Code: 200430008216

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข