เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้การอุปมาอุปไมยในการให้คำปรึกษาต่อความรู้สึกเกี่ยวกับ การสูญเสียภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออก

 

ผู้วิจัย/Authors: จุรีพันธ์ เปรมปรีดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้การอุปมาอุปไมยในการให้คำปรึกษาต่อความรู้สึกเกี่ยวกับ การสูญเสียภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้การอุปมาอุปไมยในการให้คำปรึกษาต่อความรู้สึกเกี่ยวกับการสูญเสียภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออกกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม จำนวน 16 คน โดยได้รับการรักษาผ่าตัดเต้านมออกของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2539 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มเข้า กลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการใช้การอุปมาอุปไมยในการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการรักษาพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบวัดความรู้สึกเกี่ยวกับการสูญเสียภาพลักษณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออก ซึ่งแบบวัดนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้น และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ได้เท่ากับ 0.9213 โปรแกรมการใช้การอุปมาอุปไมยในการให้คำปรึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนการให้คำปรึกษา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างสัมพันธภาพ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการระบุปัญหาและระบุวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนแก้ไขปัญหา และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการให้คำปรึกษาและการยุติการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ The Wileoxon Metched Pairs Signed-ranks Test และ The Mann-Whitney U Test ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออก กลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้การอุปมาอุปไมยในการให้คำปรึกษามีความรู้สึกเกี่ยวกับการสูญเสียภาพลักษณ์ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออก กลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้การอุปมาอุปไมยในการให้คำปรึกษาและกลุ่มควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ ความรู้สึกเกี่ยวกับการสูญเสียภาพลักษณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
spy phone apps android go spyware for android phone
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
why do husband cheat site when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to catch a cheat open married men having affairs
married looking to cheat open how can people cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
percent of women that cheat link how to spot a cheater
cheaters faithwalker.org all women cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, ผ่าตัดเต้านม, การสูญเสีย, ภาวะสูญเสีย, การพยาบาลจิตเวช, counseling, psychiatric nursing, loss

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: -

Code: 200430008215

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข