เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตวัยรุ่นไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: สมัย ศิริทองถาวร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตวัยรุ่นไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับวัยรุ่นไทย โดยเริ่มต้นจาการนำแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัยโลกและการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focos group) เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,425 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 6 หมวด 31 ข้อ และได้นำไปหาคุณภาพของแบบวัดปรากฎ ดังนี้ 1. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย แพทย์จิต แพทย์ นักการศึกษา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 2. หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Discrimination) แต่ละข้อมีอำนาจจำแนก แต่ละข้อมีค่า T แสดงการจำแนกตั้งแต่ 1,645 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 3. ค่าความเชื่อมั่น หาโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของ Cronbach มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพัทธิ์เท่ากับ 0.911 4. เกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณภาพชีวิต จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,425 คน ในรูปของ Normallized T-score ได้เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบแบบวัดคุณภาพชีวิตวัยรุ่นไทย วิจารณ์และสรุป ผลของการวิจัยครั้งนี้ได้แบบวัดคุณภาพชีวิตวัยรุ่นไทย ซึ่งสามารถใช้ได้ดีในกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมในเขตจังหวัดภาคเหนือ สำหรับกลุ่มเด็กในภาคอื่น ๆ จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงเด็กวัยรุ่นที่อยู่นอกเหนือระบบโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งถ้าหากนำไปใช้ในเด็กวัยรุ่นกลุ่มนอกระบบโรงเรียนจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกเช่นกัน
click here read here what is infidelity
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
wife cheaters website open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
dating for married women who love to cheat meet to cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: แบบวัดคุณภาพชีวิต, วัยรุ่นไทย, วัยรุ่น, นักเรียน, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, คุณภาพชีวิต, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด, test, quality of life, adolescence, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008214

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต