เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2542

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2542

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ สืบเนื่องจากกรมสุขภาพจิตมีนโยบายให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร โดยวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่อยู่รักษาเป็นผู้ป่วยในประจำจังหวัดสกลนคร จนกระทั่งจำหน่ายกลับสู่ชุมชนและให้เครือข่ายในชุมชนได้ดูแลผู้ปวยเหล่านี้ต่อไป ในปีงบประมาณ 2542 จึงได้จัดให้มีทีมงานสุขภาพจิตที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนครขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของพื้นที่และร่วมมือกับพื้นที่ในารดำเนินงานสุขภาพจิตตามที่ร้องขอ วิธีการ โดยการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2542 ให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ประสานงานดำเนินงานสุขภาพจิตกับผู้รับผิดชอบในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น หาแนวทางแก้ไขร่วมกันเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดปีงบประมาณ ผลที่ได้ ได้ดำเนินงานสุขภาพจิตโครงการแรกคือการพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตทุกระดับ โดยแยกออกเป็นโครงการย่อย 4 โครงการ คือ โครงการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานหรือทำเนียบเครือข่าย โครงการติดตามเยี่ยมเครือข่ายปีละ 2 ครั้ง จำนวนประมาณ 200 คน รวม 4 โซน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต แขปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจความพร้อมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตขณะอยู่ในชุมชน โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ผลการดำเนินงานได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน สำหรับการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพื้นที่และร่วมมือกับพื้นที่ในการดำเนินงานสุขภาพจิต พบว่าได้จัดโครงการนำร่องเรื่องการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อำเภอวาริชภูมิ เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงมากเกิน 50 % ของสถิติทั้งจังหวัด (ปีงบประมาณ 2541) และร่วมจัดนิทรรศการในงาน “รวมน้ำใจไทสกล” จัดโครงการสุขภาพจิตต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว 2 ครอบครัว และสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตโดยการจัดประกวดโครงการสุขภาพจิตดีเด่น สรุปและข้อเสนอแนะ ในการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จะตัองทำอย่างต่อเนื่องต่อไปในปีงบประมาณ 2543 เพื่อเชื่อมโยงกับการรักษาผู้ป่วยจิตเวชตึกผู้ป่วยในในจังหวัดสกลนคร อันจะนำไปสู่การดำเนินงานตามโครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจรในปีหน้า
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
why do husband cheat link when married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร, สุขภาพจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, ดำเนินงานสุขภาพจิต, จิตเวชชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008213

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข