เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองในการแก้ปัญหาภาวทุพโภชนาการของเด็กแรกเกิด-5 ปี

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชนา ภูโชคศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองในการแก้ปัญหาภาวทุพโภชนาการของเด็กแรกเกิด-5 ปี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและประสิทธิผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง ในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ในเขตตำบลห้วยยางและตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือเด็กแรกเกิด-5 ปี และมารดาหรือผู้ดูแลเด้กแรกเกิด-5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง จำนวน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1-2 สัปดาห์ แล้วติดตามประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลการเข้ากลุ่มของสมาชิก แบบประเมินผลผู้นำกลุ่ม และชั่วน้ำหนัดเด็กกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเอง โดยกำหนดรหัสกำกับประโยคและใชโปรแกรม Ethnograph แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดการหาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุป จากการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองของมารดาหรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด-5 ปี ปัญหาภาวะทุพโภชนาการเกิดจากมารดาไม่เอาใจใส่ในการดูแล เด็กไม่กินข้าวกินแต่นม ปัญหาการเจ็บป่วยของเด็กบางคนบากว่าเกิดจากกรรมกันธ์และไม่ทราบสาเหตุ แนวทางการช่วยเหลือเกขาดสารอาหารจากการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง กลุ่มได้เสนอแนวทางคือ ให้มารดาดูแลและเอาใจใส่เด็กเพิ่มขึ้น อาหารที่จัดให้เด็กก็ควรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ การให้อาหารเด็กที่กินทีละน้อยควรให้จำนวนบ่อยครั้งขึ้น ดูแลให้เด็กกินขนมน้อยลง ส่วนเด็กที่ไม่ค่อยกินข้าวก็มีข้อเสนอว่า ให้ป้อนข้าวเด็กพร้อมกันหลาย ๆ คน โดยนัดเวลาป้อนข้าวพร้อมกัน หรือประกาศทางหอกระจายข่าวเมื่อถึงเวลาป้อนข้าว และกลุ่มตัวอย่างได้เล่าถึงประสบการณ์ในการให้อาหารเสริมก่อนเด็กอายุ 4 เดือน การดูแลเมื่อเด็กมีไข้จะซื้อยาลดไข้จาก อสม. และเช็ดตัวลดได้ การติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ จะสังเกตจากการเปรียบเทียบกับเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกัน การประเมินผลหลังการเข้ากลุ่มและประเมินผู้นำกลุ่ม พบว่า สมาชิกคิดว่าการเข้ากลุ่มมีประโยชน์ทำให้มีความรู้และได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กแรกเกิด-5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.6 สมาชิกกลุ่มส่วนมากไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มจากที่อื่น ร้อยละ 93.1 คิดว่าควรมีการจัดกลุ่มลักษณะนี้อีก จะแนะนำมารดาหรือผู้ดูแลเด็กแรกเกิด-5 ปี เข้ากลุ่มเหมือนตัวเอง และหากมีการจัดลักษณะนี้อีกจะเข้าร่วมกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 100
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
how to cheat on wife go why wife cheated

Keywords: กลุ่มช่วยเหลือตนเอง, การพยาบาลจิตเวช, กลุ่มกิจกรรมบำบัด, กลุ่ม, psychiatric nursing, group therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลกระนวน

Code: 200430008211

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต