เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการศึกษาโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มตามแนวคิด พิจารณาความเป็นจริงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการใช้สารเสพย์ติด

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญศรี ไชยุ, วีณา มิ่งเมือง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการศึกษาโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มตามแนวคิด พิจารณาความเป็นจริงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการใช้สารเสพย์ติด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มตามแนวคิด พิจารณาความเป็นจริงต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการใช้สารเสพย์ติด โดยมีสมมติฐาน การวิจัย คือ 1) หลังการทดลองนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอแต่ละด้านแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม 2) หลังการทดลองนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงจะมีคะแนนความรับผิดชอบทางด้านการเรียนแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบทดสอบก่อนและหลังโดยไม่มีกลุ่มควบคุม (PRETEST-POSTTEST WITH NO CONTROL COUTROL GROUP) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้สารเสพย์ติดในปัสสาวะ จำนวน 42 ราย สุ่มเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 10 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงทั้งหมด 10 ครั้ง เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง โดยมีนักจิตวิทยาเป็นผู้นำกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ของ คูเปอร์สมธ ซึ่งดัดแปลงเป็นภาษาไทยโดย จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล และแบบประเมินพฤติกรรม ความรับผิดชอบ โดยครูที่คณะวิจัยสร้างขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง และคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบ ทางด้านการทดลองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบไม่พบตัวแปรใดมีความสัมพันธ์กัน ผลจากการใช้รูปแบบกิจกรรมให้สุขศึกษาครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มทดลองในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรมีองค์กรอื่น ๆ มามีส่วนร่วมในการติดตามกระตุ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
read go married and want to cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
reasons women cheat go how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม, การเห็นคุณค่าในตนเอง, พฤติกรรม, สารเสพติด, ยาเสพติด, จิตวิทยา, กลิุ่มบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, psychiatric nursing, group therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008210

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต