เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชัก

 

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ศิลปกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชัก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องมือคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชักโดยศึกษายืนยันความตรงเชิงโครงสร้าง ความตรงเชิงจำแนกและความเที่ยงของเครื่องมือ วิธีการศึกษา เครื่องมือประกอบด้วย 7 ส่วนดังนี้คือ แบบวัดความรุนแรงของการชัก แบบวัดผลข้างเคียงของยากันชัก แบบวัดความรู้สึกคุณค่าในตัวเอง แบบวัดความเศร้าและความวิตกกังวล แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวม และแบบวัดผลกระทบด้านจิตสังคม โดยได้รับการตรวจสอบการแปลกลับและปรับสำนวนก่อนนำไปทดสอบในผู้ป่วยโรคลมชักจำนวน 129 คนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2540-มิถุนายน 2541 ผลการศึกษา เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคลมชักมีความตรงและความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใชัวัดคุรภาพชีวิตผู้ป่วยลมชักคนไทยได้ คำสำคัญ คุณภาพชีวิต โรคลมชัก
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat link when a husband cheats
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: คุณภาพชีวิต โรคลมชัก, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200430008208

ISSN/ISBN: 974-299-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต