เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: สิริลักษณ์ สมพลกรัง

ชื่อเรื่อง/Title: สิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

บทนำ สิ่งแวดล้อม คือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวขณะปฏิบัติงาน รวมถึงสภาวะการทำงาน การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมตามหลักวิทยาการการจัดสภาพงานมีผลทำให้เกิดความเหนื่อยล้า วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้านเสียง แสงสว่าง อุณหภูมิและความเหนื่อยล้าของพยาบาล ในช่วงเวลา เช้า บ่าย ดึกและเปรียบเทียบความเหนื่อยล้าในสิ่งแวดล้อมที่ระดับแตกต่างกัน วิธีการศึกษา เป็นวิจัยพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เป็นบุคลากรพยาบาลระดับปฏิบัติการในหอผู้ป่วยใน เป็นพยาบาลวิชาชีพ 89 ราย พยาบาลเทคนิค 78 ราย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามประเมินความเหนื่อยล้า ซาวเลเวลมิเตอร์ ลักซ์มิเตอร์ และเทอร์โมมิเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ครัสคาล-วอลลิส และแมนวิทนีย์ยู ผลการศึกษา พบว่าระดับเสียงอยู่ระหว่าง 51.1-103.4 เดซเบล และระดับเสียงไม่แตกต่างกันทั้งในช่วงเช้า บ่าย ดึก ระดับแสงสว่างอยู่ระหว่าง 3.0-618.0 ลักซ์ โดยระดับแสงสว่างในช่วงเวลาเช้า สูงกว่าช่วงเวลาบ่ายและดึกที่ระดับนัยสำคัญ .05 ส่วนช่วงเวลาบ่ายและดึกไม่แตกต่างกัน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25.0-32.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในช่วงเวลาเช้าและบ่ายสูงกว่าเวลาดึก ส่วนอุณหภูมิในช่วงเวลาเช้าและบ่ายไม่แตกต่างกัน และพบว่าพยาบาลวิชาชีพ มีความเหนื่อยล้าสูงสุดในช่วงเวลาดึก ส่วนพยาบาลเทคนิคเหนื่อยล้าสูงสุดในช่วงเวลาเช้า เป็นความเหนื่อยล้าระดับเล็กน้อยทั้งสองกลุ่ม และเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ระดับแตกต่างกันพบว่ามีความเหนื่อยล้าไม่แตกต่างกัน วิจารย์และสรุป ระดับเสียงและแสงสว่าง มีบางช่วงและบางกิจกรรม มีระดับค่อนข้างสูงซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ต่อเนื่องตลอด 8 ชั่วโมงของการปฏิบัติงาน ด้านอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการปฏิบัติงาน ส่วนความเหนื่อยล้านั้นอาจเนื่องจากว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หรือเกิดจากการที่ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามเสร็จก่อนสิ้นการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความตื่นตัวในขณะปฏิบัติงาน จึงทำให้มีความเหนื่อยล้าอยู่ในระดับเล็กน้อย
cheater marriage affairs go
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
women cheat on their husbands go why men cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ความเหนื่อยล้าของพยาบาล, แบบประเมินความเหนื่อยล้า, พยาบาล, สุขภาพจิต, เครียด, ความเครียด, stress, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007200

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข