เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน ต่อระดับความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุติมา มุสิกุล, พรทิวา ทักษิณ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน ต่อระดับความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลัง เพื่อศึกษาผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน ต่อระดับความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่างคือ ญาติสายตรงที่มีความสำคัญต่อผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยมากที่สุด และมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นครั้งแรก จำนวน 40 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 20 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มเข้ากลุ่ม กลุ่มควบคุมจะได้รับการสอบถามความวิตกกังวลก่อนเข้าเยี่ยม กลุ่มทดลองได้รับการสอบถามความวิตกกังวล ก่อนเข้าเยี่ยม หลังจากนั้นได้รับการให้ข้อมูลตามแผนการให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยหนัก ใช้เวลา 30 นาที เปิดโอกาสให้ญาติซักถาม หลังจากนั้นให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย หลังเยี่ยมเสร็จจะให้ตอบแบบสอบถามความวิตกกังวลอีกครั้ง วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลส่วนบุคคลมาแจกแจงความถี่ คำนวณเป็นร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับความวิตกกังวลก่อนและหลังได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผน นำมาทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ความวิตกกังวลก่อนได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน ความวิตกกังวลหลังได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนแนวความคิดของ ลาซารัส (Lazarus,1984) ที่กล่าวถึง การเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ป่วย ทำให้ญาติประเมินเหตุการณ์ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุกคามเป็นอันตราย เป็นความเครียดที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ซึ่งญาติต้องการการปรับตัว เพื่อลดอารมณ์ตึงเครียด ดังนั้นการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน จึงเป็นแหล่งประโยชน์สำหรับญาติเพื่อนำไปวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ใหม่ให้ถูกต้องกับความเป็นจริง สามารถเผชิญกับเหตุการณ์นั้นได้อย่างถูกต้อง ทำให้อารมณ์ตึงเครียดหรือความวิตกกังวลลดลง
link husband cheated why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน, ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, การพยาบาบจิตเวช ภาวะวิตกกังวล, การพยาบาล, กิจกรรมพยาบาล, psychiatric nursing, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007099

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข