เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

 

ผู้วิจัย/Authors: อำนวย มหาวิไล และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและระดับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

ความเครียดเป็นความผิดปกติด้านจิตใจที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรที่มีความรับผิดชอบในการให้การรักษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเครียดอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจระดับความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยสอบพยาบาลวิชาชีพจำนวน 98 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ค่าร้อยละและปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ลักษณะงาน การบริหารและสนับสนุนของหน่วยงาน ผลปรากฎว่ามีความครียดระดับรุนแรง ปานกลาง ต่ำ และไม่เครียด คิดเป็นร้อยละ 2.0 , 14.4 , 62.2 และ 21.4 ตามลำดับ พบว่าผู้มีประสบการณ์การทำงานน้อยเครียดมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงานมาก พยาบาลประจำการและปฏิบัติงาน เวรบ่าย-ดึก มีความเครียดสูงกว่าระดับบริหาร และปฏิบัติงานเฉพาะเวรเช้า จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด พบว่าการไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน่วยงาน การปฏิบัติงานในเวลาที่ไม่ปกติคือ บ่าย-ดึก ทำให้เกิดความเครียด ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบระดับความเครียดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด สามารถนำไปประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการเพื่อลดความเครียดให้แก่พยาบาลวิชาชีพให้สุขภาพจิตที่ดี เหมาะสมเพื่อจะได้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
women who cheated read looking for affair
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
free indian sex stories site interactive adult stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: เครียด, ความเครียด, พยาบาลวิชาชีพ, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007098B

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข