เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: พัชรี บุญสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV และศึกษาความคิดเห็น/ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อ HIV ทุกระยะยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมจากการติดเชื้อเอดส์ และทราบผลอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งมาจากการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2540-30 กันยายน 2540 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใชัในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคล แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งแบ่งเป็นหมวดส่งเสริมสุขภาพชะลอการเติบโต หมวดการป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หมวดการดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วย และคำถามความคิดเห็น/ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อ HIV ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียสัน การทดสอบไค-สแคว์ การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อัลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.79 ผลการศึกษา พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ที่ควรได้รับการช่วยเหลือคือหมวดการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และชะลอการเกิดโรคได้แก่ การปรึกษาพูดคุย ขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว ( X = 2.70 , S.D. = 1.21 ) การออกกำลังกาย ( X = 2.75 , S.D. = 1.02 ) การพูดคุยระบายความเครียด ความวิตกกังวลกับคนในครอบครัว เพื่อน เจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ ( X = 2.90 , S.D. = 1.04 ) การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสมาชิกในสังคม ( X = 3.00 , S.D. = 0.99 ) หมวดการป้องกันการติดเชื้อและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้แก่ การแยกซักเสื้อผ้า ( X = 2.85 , S.D. = 1.36 ) การกำจัดขยะที่เปื้อนเลือด เสมหะ น้ำเหลือง ( X = 2.98 , S.D. = 1.12 ) การป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินนายใจ ( X = 3.08 , S.D. = 1.11 ) การดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ได้แก่การดูแลตนเองเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบ ( X = 2.18 , S.D. = 1.27 ) การดูแลเมื่อมีอาการเบื่ออาหาร ( X = 2.97 , S.D. = 1.10 ) การสังเกตความผิดปกติของลักษณะจำนวน อุจจาระ ปัสสาวะ ( X = 3.00 , S.D. = 1.06 ) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น/ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพร้อยละ 43.3 ของผู้ติดเชื้อ HIV เชื่อว่าการยืดระยะเวลาจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ HIV มีวิธีเดียวคือ การรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ร้อยละ 60 ของผู้ติดเชื้อ HIV เชื่อว่าการรับประทานสมุนไพรบางชนิดจะช่วยยืดระยะเวลาการเจ็บป่วยต่อการติดเชื้อ ร้อยละ 95 มีความเห็นว่าควรมีศูนย์ให้ผู้ติดเเชื้อมาปฏิบัติกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้ติดเชื้อควรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์และผู้ติดเชื้อด้วยกันตามลำดับ
husbands who cheat click why wifes cheat
cheater marriage affairs go
free abortion pill open when to get abortion
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: พฤติกรรม, ความเชื่อ, จิตวิทยา, เอดส์, โรคเอดส์, aids, hiv, behavior, attitude, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007098A

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข