เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะสุขภาพจิตและความต้องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: รัชนี วีระสุขสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะสุขภาพจิตและความต้องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

ในการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและความต้องการช่วยเหลือด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต วิธีการ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการ 270 คน ลูกจ้างประจำ 100 คน ลูกจ้างเป็นเงินบำรุง 103 คน รวมเป็นจำนวน 473 คน โดยแบ่งชั้นสุ่มตามสัดส่วนของประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 20 ส่วน ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และคำถามปลายเปิดถึงความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ส่วนที่สองเป็นแบบสอบถามภาวะสุขภาพจิต GHQ-30 ฉบับภาษาไทย ที่แปลโดย ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ ที่ได้หาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิอัลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.84-0.94 มีความไวเท่ากับ ร้อยละ 84.4 และคณะผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด GHO-30 ได้เท่ากับ 0.88 และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มเก็บในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกหน่วยงานคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ได้ 473 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS/PC+ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจิตเฉลี่ยร้อยละ 15.4 โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้างเงินบำรุงมีแนวโน้มถึงร้อยละ 19.4 ผู้ที่มีสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 28.6 ส่วนผู้ที่มีปัญหาสัมพันธภาพภายในครอบครัวแบบสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตถึงร้อยละ 38.1 และ 33.0 ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐานะ ภาวะสุขภาพร่างกาย การเจ็บป่วยทางจิต สัมพันธภาพในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.01,p=0.05) ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างเงินบำรุง พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ส่วนความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะในเรื่องการจัดอบรมเรื่อง คลายเครียด ความรู้เรื่องสุขภาพจิต ธรรมบริหารจิต ให้มากกว่าเดิม ขอให้มีห้องสันทนาการที่มีอุปกรณ์คลายเครียด และการขอสนับสนุนด้านสวัสดิการโดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้างเงินบำรุง เมื่อเกิดภาวะเครียด ผู้บริหารและหัวหน้างาน ควรให้กำลังใจและช่วยเหลือ ส่วนบริการ Hot line เสนอแนะให้มีสายเฉพาะบุคลากรในโรงพยาบาลอีก 1 สาย
website open i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
meet to cheat femchoice.org why women cheat
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007097

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข