เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดระหว่างมารดาที่ได้รับการเตรียมคลอดกับมารดาที่ไม่ได้รับการเตรียมคลอดที่โรงพยาบาลลพบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ฉวี อภิสุนทราวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดระหว่างมารดาที่ได้รับการเตรียมคลอดกับมารดาที่ไม่ได้รับการเตรียมคลอดที่โรงพยาบาลลพบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Qausi-experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างมารดาที่ได้รับการเตรียมคลอดกับมารดาที่ไม่ได้รับการเตรียมคลอดในเรื่องพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ระยะเวลาการคลอดและความรู้เกี่ยวกับการคลอดโดยศึกษาในมารดาครรภ์แรกที่ถูกเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่ กำหนด แล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งออก เป็นกลุ่มควบคุมคือมารดาที่ไม่ได้รับการเตรียมคลอดจำนวน 30 ราย และกลุ่มศึกษาคือมารดาที่ได้รับการเตรียมคลอดจำนวน 30 ราย ดำเนินการเตรียมคลอดด้วยวิธีการที่ดัดแปลงมาจากวิธีของ Lamze และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดแบบบันทึกข้อมูลการคลอดตามแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคลอดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีพื้นฐานทางอายุระดับการศึกษา อาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการคลอด ก่อนดำเนินการศึกษาไม่แตกต่างกัน ภายหลังการศึกษาพบว่า มารดาที่ได้รับการเตรียมคลอด มีพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดดีกว่า มีระยะเวลาการคลอดในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของการคลอดน้อยกว่า รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการคลอดสูงกว่า มารดาที่ไม่ได้รับการเตรียมคลอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value<0.01) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเตรียมคลอดทำให้ผู้คลอดมีทัศนคติที่ดี มีความ มั่นใจในการคลอด ความกลัวและความวิตกกังวลลดลง ความสามารถในการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการแสดงออกของพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในทางที่ดี มีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ของการคลอด เกิดประสบการณ์การคลอดในเชิงบวก ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกอย่างมาก งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลลพบุรี จึงได้สนับสนุนให้มีการดำเนินการเตรียมคลอดต่อไป ทั้งขยายบริการสำหรับผู้ที่มารับบริการฝากครรภ์ทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหญ่ตั้งครรภ์แรก และส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลได้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมคลอดเพิ่มเพื่อให้นำไปใช้ให้บริการฝากครรภ์ได้มากขึ้น อันนำไปสู่คุณภาพการพยาบาลของงานอนามัยแม่และเด็กที่สูงขึ้นต่อไป
why most women cheat signs of infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters click here read
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด, พฤติกรรม, ความเจ็บปวด, การคลอด, จิตวิทยา, pain, behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007096

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข