เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลเบตง

 

ผู้วิจัย/Authors: อมรรัตน์ เบญจางคประดิษฐ์, ทวีรัตน์ ศรีวิไล, รังสี กัลยาณวัติ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลเบตง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลเบตง ที่มีปัจจัยต่างกัน ในด้านอายุ สถานภาพสมรส ภูมิลำเนา ลักษณะครอบครัว ระดับการศึกษาตำแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แผนกที่ปฏิบัติงาน ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน รายได้อื่นนอกจากเงินเดือน ความเพียงพอของรายได้กับค่าใช้จ่าย ภาระทางครอบครัว ความกังวลใจเป็นทุกข์ ต่อภาระครอบครัว ในด้านการเงินหรือการเลี้ยงดู และปัญหากับผู้ร่วมงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่กำลังปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเบตง จำนวน 127 คน จากจำนวน 151 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลทั่วไปของพยาบาล ส่วนที่ 2 เป็นแบบวัดระดับความเครียดที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม S.C.L.90 ของเลียวนาร์ด อาร์ เดอร์โร กาลิโอ และรีนัลด์ เอส ลิพแมน ลิโนโคไว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีค่าสัมประสิทธ์ความเที่ยง 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเครียดโดยใช้สถิติอ้างอิง Independen t-test F-test ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลส่วนใหญ่มีอายุ 20.30 ปี สถานภาพสมรสโสดภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเบตง การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นพยาบาลวิชาชีพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี แผนกสูติ-นรีเวชกรรม อยู่เวร เช้า บ่าย ดึก รายได้อยู่ระหว่าง 6,001-9,000 บาท และมีความเครียดอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเครียดระหว่างพยาบาลที่มีปัจจัยต่างกัน พบว่า 1. พยาบาลที่มีอายุ การศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แผนกที่ปฏิบัติงานช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้ ปัญหากับผู้ร่วมงานแตกต่างกัน มีระดับความเครียดต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 2. พยาบาลที่มีสถานภาพ ภูมิลำเนา ลักษณะครอบครัว รายได้อื่นนอกจากในเดือน ความเพียงพอของรายได้กับค่าใช้จ่าย ภาระครอบครัว ความกังวลใจเป็นทุกข์ต่อภาระครอบครัวในด้านการเงินหรือการเลี้ยงดูแตกต่างกัน มีระดับความเครียดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: ความเครียด, เครียด, ความเครียด, พยาบาล, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลเบตง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007095

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข