เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลกำแพงเพชร

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา เครือรัตนไพบูลย์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลกำแพงเพชร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

หากหญิงตั้งครรภ์มีความวิตกกังวลอาจทำให้มีผลต่อทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตช้า ๆ เสี่ยงต่อการแท้งบุตร คลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ จึงได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษาหาอัตราและเรื่องที่หญิงตั้งครรภ์วิตกกังวล 6 หมวด คือ วิตกกังวลเกี่ยวกับ สุขภาพบุตรในครรภ์ การคลอด การเลี้ยงดูบุตร ค่าใช้จ่ายในการคลอดและการเลี้ยงดูบุตร การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองและความเอาใจใส่ของสามีและบุคคลในครอบครัว กลุ่มที่อยู่ในการศึกษาเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก โดยไม่จำกัดอายุครรภ์ ลำดับครรภ์ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 100 ราย ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละและหาค่าสัมพันธ์โดยใช้สถิติ chi-square ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์มีความวิตกกังวลตั้งแต่ 4 หมวดขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อจำแนกความวิตกกังวลตามหมวดหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่วิตกกังวลเกี่ยวกับบุตรในครรภ์มากที่สุด คือกลัวว่าบุตรสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง อันดับรองลงมาเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด กลัวปวดท้องคลอดนาน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรไม่เพียงพอ กลัวเลี้ยงดูบุตรไม่ถูกวิธี ขณะที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ กลัวทำงานไม่สะดวกและกลัวสามีไม่เอาใจใส่และมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์แรกวิตกกังวลเรื่องการคลอดมากกว่าหญิงที่มีประสบการณ์คลอดอย่างชัดเจน ผลการวิจัยนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนให้การสุขศึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อลดความวิตกกังวลในหญิงตั้งครรภ์
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters website open
meet to cheat femchoice.org why women cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat on wife link why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, หญิงตั้งครรภ์, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, anxiety, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007093

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข