เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก

 

ผู้วิจัย/Authors: กิติมา วงษ์กำปั่น

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลของพยาบาลประจำการ จำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล ประสบการณ์ในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการนิเทศและปริมาณการนิเทศที่ได้รับ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลด้านการวางแผน การนิเทศ ด้านการดำเนินการนิเทศและด้านการประมวลผล จำแนกตามอำนาจพยากรณ์ความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลประจำการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ พยาบาลประจำการในโรงพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตภาคตะวันออก จำนวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเติมข้อความ เลือกตอบและแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test สหสัมพันธ์พหุคูณ และการถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1. ความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออกอยู่ในระดับปานกลางทั้งโดยรวมและรายด้าน 2. ความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออกมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล ความรู้เรื่องการนิเทศและปริมาณการนิเทศที่ได้รับ 3. ความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานและการมีส่วนร่วมในการนิเทศ 4. การมีส่วนร่วมในการนิเทศและประสบการณ์ในการทำงานของพยาบาลประจำการเป็นตัวพยากรณ์ความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก โดยมีค่าอำนาจพยากรณ์เท่ากับ 45.26 เปอร์เซ็นต์ ดังสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการพยาบาลของพยาบาลประจำการในรูปคะแนนดิบดังนี้ Y = 7059 + 7925 ( X4 ) - .0148 ( X2 )
cheaters click here read
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
how to cheat on wife go why wife cheated
women cheat husband go women who cheat on their husbands
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: พยาบาล, การนิเทศการพยาบาล, ความพึงพอใจ, จิตวิทยา, psychology, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007092

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข