เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้านและชุมชน จังหวัดปัตตานี

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนพร พนาคุปต์

ชื่อเรื่อง/Title: ความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้านและชุมชน จังหวัดปัตตานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุข ในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์บ้านและชุมชน จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมด้านความรู้เรื่องโรคเอดส์ เจตคติต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ด้านร่างกายและจิตใจเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคเอดส์และเจตคติต่อผู้ / ผู้ป่วยเอดส์กับตัวแปรที่ศึกษาใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลทั่วไป / ชุมชนและสถานีอนามัยของจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดขนาดตัวอย่างร้อยละ 40 ของประชากร สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และการดูแลผู้ป่วยด้านร่างกายและจิตใจ จำนวน 373 ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามคืน 272 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72.92 ตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การผ่านการอบรมหลักสูตรการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้านและชุมชน สำหรับตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเจตคติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนอย่างเดียว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร / อนุปริญญาด้านสาธารณสุข พยาบาลและผดุงครรภ์ มีอายุราชการระหว่าง 1-5 ปี ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อยู่ในสถานีอนามัย ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์เพียงร้อยละ 45.6 และมีประสบการณ์ดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ด้านร่างกายและจิตใจเพียงร้อยละ 30.5 ส่วนความรู้เรื่องโรคเอดส์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.7 มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ในระดับปานกลาง และมีเจตคติเชิงบวกกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ถึงร้อยละ 90.1 เมื่อนำมาทดสอบความแตกต่างระหว่างความรู้และเจตคติเรื่องโรคเอดส์ กับตัวแปรที่ศึกษา พบว่าสถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความรู้เรื่องโรคเอดส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป / ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเรื่องโรคเอดส์สูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย และกลุ่มอายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไปของกลุ่มตัวอย่าง มีเจตคติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี / เทียบเท่าด้านพยาบาล หรือสาธารณสุข ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเรื่องเจตคติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้าน พบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งการไม่เปิดเผยตัวเองของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องได้ ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดปัตตานี ผ่านการอบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ยังไม่ครอบคลุมทุกสถานบริการ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์เพียงร้อยละ 30.5 ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไป / ชุมชนและมีความรู้เรื่องโรคเอดส์อยู่ระดับปานกลางโดยเฉพาะความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ไม่สูงนัก (ร้อยละ59.2) จึงควรมีการอบรมและฟื้นฟูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีความมั่นใจพร้อมที่จะดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในรายสมัครใจให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้านและชุมชนต่อไป
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ความพร้อม, เอดส์, ชุมชน, สุขภาพจิต, เจตคติื, ผู้ป่วยเอดส์, จิตวิทยา, psychology, attitude, aids, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007090

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข