เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลุ่มช่วยตนเองส่งเสริมความสามารถดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลพระพุทธบาท

 

ผู้วิจัย/Authors: สมทรง ธรรมรักษา, พิกุล กมลสุรชาติ

ชื่อเรื่อง/Title: กลุ่มช่วยตนเองส่งเสริมความสามารถดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลพระพุทธบาท

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินผลการสอนสุขศึกษาด้วยกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่มารับบริการด้วยอาการปวดเข่า จำนวน 30 คนระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2541 ก่อนทดลองเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ความรู้และการปฏิบัติเพื่อลดอาการโรคข้อเข่าเสื่อม ใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองนาน 1 เดือน เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เดิม ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติก่อนและหลังเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ paired t-test พบว่าหลังเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง 1 เดือน ผู้ป่วยที่ศึกษามีความรู้และการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.001) ปัจจัยด้านอายุ การศึกษาและรายได้ที่แตกต่างมีผลต่อความรู้ก่อนเข้ากลุ่ม ส่วนการปฏิบัติตนก่อนทดลอง ปัจจัยด้านรูปร่าง อาชีพและการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรคข้อเข่าเสื่อม แต่หลังทดลองความรู้และการปฎิบัติไม่แตกต่างกันในทุกกลุ่มประชากร การใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองมีผลต่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม และอาจประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเรื้อรังอื่น ๆ ที่แผนกผู้ป่วยนอก ควรจัดกิจกรรมให้นานขึ้น โดยประสานงานกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
read go married and want to cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
lesbian sex stories click sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: กลุ่มบำบัด, กลุ่มช่วยตนเอง, กระบวนการกลุ่ม, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, group therapy, group process, self help group, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระพุทธบาท สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007088

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข