เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองเด็กสมองพิการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: กัญญาลักษณ์ ณ รังษี

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองเด็กสมองพิการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

บทนำ เด็กสมองพิการที่มารับบริการ ณ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ เด็กสมองพิการต้องอาศัยผู้ปกครองเป็นสำคัญ การศึกษานี้เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองเด็กสมองพิการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก อายุ เพศ ระดับการศึกษารายได้ อาชีพ ของผู้ปกครองและจำนวนครั้งของการนำ เด็กสมองพิการเข้ารับบริการทางกิจกรรมบำบัด วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายในลักษณะการศึกษา ณ จุดเวลา(Cross-sectional study) โดยได้สุ่มผู้ปกครองที่นำเด็กสมองพิการมารับบริการ ณ งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 2 เดือน ติดต่อกัน ซึ่งได้จำนวน 96 คน ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์สถิติด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ผลการศึกษา ผู้ปกครองร้อยละ 68.75 มีความรู้เกี่ยวกับเด็กสมองพิการในระดับปานกลาง โดยร้อยละ 90 มีความรู้ถูกต้องในเรื่องสาเหตุของภาวะสมองพิการ ช่วงอายุที่เด็กปกติสามารถคว่ำหรือเดินได้เอง และสิทธิของผู้พิการตามกฎหมาย ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเด็กสมองพิการ ดีกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ำ ผู้ปกครองร้อยละ 72.92 มีทัศนคติต่อเด็กสมองพิการในระดับดีโดยร้อยละ 90 เห็นด้วยในเรื่องการเรียนและเล่นร่วมกันระหว่างเด็กสมองพิการและ เด็กปกติ และผู้ที่จะดูแลเด็กสมองพิการได้ดีที่สุดคือพ่อแม่ วิจารณ์และสรุป ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองสมองพิการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยังขาดความรู้เกี่ยวกับเด็กสมองพิการอีกหลายเรื่อง จึงควรพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กสมองพิการ โดยการประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
link unfaithful husband why women cheat on husbands
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
women looking to cheat site when a husband cheats
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: ทัศนคติ, เด็กสมองพิการ, จิตวิทยา, พิการ, ความพิการ, disability, child, psychology, mental health, attitude

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007083

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข