เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตที่ได้รับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวคนธ์ แก้วอ่อน และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตที่ได้รับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยศึกษาถึงผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตที่ได้รับเคมีบำบัด กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตที่ได้รับการศึกษาด้วยเคมีบำบัดชนิดฉีดที่คลินิกโรคเลือด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 ถึงเดือน ธันวาคม 2541 จำนวน 36 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำการสุ่มเข้าสู่กลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง 18 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ 18 ราย กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม โดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม ครบ 3 ครั้ง พร้อมแจกคู่มือการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่ได้รับเคมีบำบัด ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับคำแนะนำตามปกติตามจากเจ้าหน้าที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสองกลุ่ม จะเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 (Pre-test) และหลัง จากนั้นอีก 4 เดือน จะเก็บรวบรวมข้อมูล (Post-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองก่อนการทดลองระหว่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ (x= 28.5, SD=5.37, SD=7.96:t=1.34, P==0.199) ส่วนคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (x=173.27, SD=26.44 และ x=163.72 SD=36.77, t=1.00, p=0.333) 2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (x=35.61, SD=5.21 และ x=29.11, SD=5.75, p=0.000) และคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (x=184.00, SD 21.10 และ x=158.85, SD=114.67, t=1.71, p=0.105) 3. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองก่อนการทดลองและหลังการทดลองกลุ่มระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (x=28.25, SD=5.37 และ x 35.611, SD=5.21 t=3.95, p0.001) คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตก่อนการทดลองและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (x=173.27, SD=26.44 และ x=1184.00, SD=21.10, t=1.71, p=0.105) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการกลุ่มมีผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองแต่ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัด ดังนั้นการให้คำจำกัดความและการวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ควรได้รับการศึกษาให้เข้าใจ คณะผู้วิจัยเสนอแนะว่าหากจะนำกระบวนกลุ่มมาใช้นั้นควรจะเข้าใจวิธีดำเนินการของกระบวนการทั้งจากทฤษฎีและปฏิบัติ ในการปฏิบัตินั้นควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
read website married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
why men have affairs redirect redirect
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
why do husband cheat link when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
most women cheat cheat husband married men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: คุณภาพชีวิต, กระบวนการกลุ่ม, ผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิต, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, การพยาบาลจิตเวช, กลุ่มกิจกรรมบำบัด, กิจกรรมพยาบาล, psychiatric nursing, group therpy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007082

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข