เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานอารมณ์กับพฤติกรรมทำฟันครั้งแรกของเด็กวัยก่อนเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานอารมณ์กับพฤติกรรมทำฟันครั้งแรกของเด็กวัยก่อนเรียน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานอารมณ์กับพฤติกรรมการทำฟันครั้งแรกของเด็กวัยก่อนวัยเรียน และหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำฟันครั้งแรกของเด็กวัยก่อนเรียนกับปัจจัยด้านเด็ก ได้แก่ เพศ อายุ ลำดับที่เกิด สาเหตุการมาพบทันตแพทย์ ปัจจัยมารดา ได้แก่อาชีพ ระดับการศึกษาลักษณะครอบครัว และปัจจัยครอบครัว ได้แก่ รายได้ครอบครัว ลักษณะครอบครัว จำนวนบุตรในครอบครัว โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กก่อนวัยเรียนที่มารับบริการที่คลินิกทันตกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 8 นครสวรรค์ จำนวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่าพื้นฐานอารมณ์ของเด็กก่อนวัยเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำฟันครั้งแรกของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05) อายุเด็ก สาเหตุที่มาพบทันตแพทย์ของเด็กและจำนวนบุตรในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำฟันครั้งแรกของเด็กก่อนวัยเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำฟันครั้งแรกของเด็กวัยก่อนวัยเรียน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05)
read go married and want to cheat
cheaters click here read
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: พฤติกรรม, เด็กวัยก่อนเรียน, จิตวิทยา, พฤติกรรมการทำฟัน, ทันตกรรม, psychology, behavior, dental

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007081

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข