เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: การุณย์ หงษ์กาและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

บทนำ/วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อ ไวรัสเอดส์ได้แลก เปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข่าวสาร ได้มีส่วนร่วมในการช่วยและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้ วิธีการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ ที่ผ่านการให้การปรึกษามาตรวจรักษาที่คลินิกโรคติดเชื้อ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2542 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมกระบวนกลุ่ม แบบประเมินความเข้มแข็ง อดทน ผลลัพธ์ของการเผชิญปัญหาและการดูแลสุขภาพของบุคคลที่ติดเชื้อและแบบประเมินผลหลังการเข้ากลุ่ม วิธีการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการ พยาบาลให้การปรึกษาเป็นผู้ดำเนินกระบวนการกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อเป็น 3 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน ใช้กระบวนการกลุ่มแบบกลุ่มสนับสนุนในการสนทนา กลุ่มละ 3 ครั้ง ละ 60 นาทีแต่ละครั้งห่างกัน 1 เดือน การสนทนากลุ่มครั้งแรกจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก มีการพูดคุยปัญหา และความต้องการของตนเอง ครั้งที่สองจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลตนเอง และครั้งที่สามจะเป็นการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมกันวางแผนในการดูแลสุขภาพตนเอง การประเมินผล กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการเข้ากลุ่ม ผลการวิจัย หลังเข้ากลุ่ม 3 ครั้ง ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย ความเข้มแข็ง อดทนและผลลัพธ์ของการเผชิญปัญหา และการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อก่อนและหลังการเข้ากลุ่ม พบว่าภายหลังการเข้ากลุ่มค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.001 จากการสังเกตเชิงคุณภาพพฤติกรรมของสมาชิก ด้านจิตใจผู้ติดเชื้อมีความวิตกกังวลลดลง กล้าเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อต่อครอบครัวและชุมชน สำหรับการประเมินผลหลังเข้ากลุ่มครั้งที่ 3 โดยใช้แบบประเมินผลหลังการเข้ากลุ่มพบว่าสมาชิกได้รับความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 94.7% ลดความวิตกกังวลได้ 82.4% และมีความรู้สึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รวมทั้งมีความพึงพอใจในการให้บริการ 73.6 % ข้อเสนอแนะ จากผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เข้าใจการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชน มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถเผชิญกับปัญหา ลดความวิตกกังวล สร้างความรู้สึกพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถานบริการ น่าที่จะนำการสนทนากลุ่มมาใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ต่อไป
My wife cheated on me click all wives cheat
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
why married men have affairs married men affairs married men cheat with men

Keywords: กระบวนการกลุ่ม, กิจกรรมกลุ่ม, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, การให้การปรึกษา, ปรึกษา, เอดส์, โรคเอดส์, aids, hiv, psychiatric nursing, counseling, group therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007080

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข