เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเสพติดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนะพงศ์ จินวงษ์, พิสมัย อัมตรวงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเสพติดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาสารเสพติดของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมของสำนักงานสาธารณสุขและสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบขนาดของปัญหา และปัจจัย และปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาวิธีการศึกษา ใช้รูแบบการสำรวจ โดยสุ่มเลือกโรงเรียนจากตัวแทนกลุ่มจำนวน 27 แห่ง จากจำนวน 109 โรง (ร้อยละ 25) จากนั้นเก็บข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ทุกคน สำหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามที่นักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง ไม่ระบุชื่อผู้ตอบและเน้นว่าเป็นความลับ (แยกระหว่างนักเรียนชายและหญิง) โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนชาย ได้ 5,621 คน (ชั้น ม.3 จำนวน 3,521 คน และชั้น ม.5 จำนวน 2,091 คน) และนักเรียนหญิงรวบรวมข้อมูลได้ 7,071 คน (ชั้น ม.3 จำนวน 4,051 คน และ ม.5 จำนวน 3,020 คน) ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 9.4 ของนักเรียนชั้น ม.3 ตอบว่าเคยเสพยาบ้า และร้อยละ 2.64 ยังเสพอยู่ และร้อยละ 16.3 ของนักเรียนชาย ม.5 ระบุว่าเคยเสพยาบ้าโดยที่ร้อยละ 4.53 ยังเสพอยู่ สำหรับนักเรียนหญิงพบว่าเคยเสพยาบ้า ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.73 ในชั้น ม.3 และ ม.5 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนชายเคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 37-73 (ยังคงสูบอยู่ร้อยละ 10 ในนักเรียน ม.3 และร้อยละ 17.8 ในนักเรียน ม.5) ในขณะที่การดื่มสุราอยู่ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 14-22 ของนักเรียน ม.3 และ ม.5 ความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาในสถานศึกษา พบว่า หนึ่งในสามของนักเรียนชายไม่ทราบหรือทราบ แต่ไม่สนใจนโยบายเรื่องยาบ้าของทางโรงเรียน กิจกรรมในสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหายาบ้า ได้แก่โครงการ
why most women cheat signs of infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat site when married men cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage

Keywords: พฤติกรรม, ยาเสพติด, ยาบ้า, สารเสพติด, วัยรุ่น, adolescent, drug, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007079

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข