เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: อุษา ปั้นบุญมี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเครียดของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 และเปรียบเทียบความเครียดของผู้ป่วยตามตัวแปรศึกษาเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ บทบาทในครอบครัว จำนวนผู้อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวนครั้งที่มาพักรักษา จำนวนตำแหน่งที่บาดเจ็บ โดยคาดหวังว่าความเครียดของผู้ป่วยจะแตกต่างกันตามตัวแปรดังกล่าว กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับไว้รักษา จำนวน 100 คน ในช่วง 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2541 โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบความเครียดของผู้ป่วยตามตัวแปรที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย 2. เปรียบเทียบความเครียดของผู้ป่วยอุบัติเหตุตามตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ อายุ ตำแหน่งบาดเจ็บที่ศรีษะ ตำแหน่งบาดเจ็บที่มือ ตำแหน่งบาดเจ็บที่แขน ตำแหน่งบาดเจ็บที่เท้า จำนวนตำแหน่งที่บาดเจ็บ มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 , 0.05 และ 0.005 ตามลำดับ
married affairs sites online why do wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters website open
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: ความเครียด, computer, psychiatry, screening test, software, stress, test, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด, โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

Code: 200420007078

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข