เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร เกตุดาว และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษาผลของกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับโรค กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 ราย เป็นเพศชาย 16 ราย เพศหญิง 9 ราย มารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น มีอายุระหว่าง 20-70 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำงานบ้าน กลุ่มตัวอย่างได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจ class I (ตามเกณฑ์ Functional classification ของ New York Heart Association พ.ศ. 2507) คือไม่มีอาการเหนื่อยแม้มีกิจวัตรปกติ ซึ่งการจัดกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและโปรแกรมการออกกำลังกาย จัดขึ้นโดยให้กลุ่มตัวอย่างมาเข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 เดือน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพด้วยการเจาะจงระดับไขมันในเลือด HDL-C วัดชีพจรและความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักทั้งก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามทัศนคติต่อการออกกำลังกาย วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและการสังเกตพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างหลังได้เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและโปรแกรมการออกกำลังกาย มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย โดยออกกำลังกายได้มากขึ้นถูกต้องตามเกณฑ์ และเหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและต่อการเข้าร่วมกลุ่มทุกราย ผล HDL-C พบว่าเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68 กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะออกกำลังกาย สามารถนำไปปฎิบัติเองได้ และทุกรายเห็นประโยชน์ของกลุ่ม สนับสนุนทางสังคมและโปรแกรมการออกกำลังกายอยากให้มีการจัดลักษณะนี้ต่อไปรวมทั้งขยายต่อไปยังกลุ่มโรคอื่น ๆ
husbands who cheat website why wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: สังคม, พฤติกรรม, พฤติกรรมการออกกำลังกาย, จิตวิทยา, โปรแกรมออกกำลังกาย, social, behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007076

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข