เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวล และความพึงพอใจ ในบริการพยาบาล ของญาติผู้ป่วย ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก

 

ผู้วิจัย/Authors: นิตยา ชิโนดม, พรทิพา ศุภราศรี

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวล และความพึงพอใจ ในบริการพยาบาล ของญาติผู้ป่วย ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การเข้ารับการรักษาของสมาชิกในครอบครัวหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ถือเป็นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความตื่นตกใจและวิตกกังวลเป็นอย่างมาก อาการเจ็บป่วยที่รุนแรงของผู้ป่วยร่วมกับการรับรู้ของญาติที่มีต่อสถานที่อันน่ากลัวและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยต่าง ๆ นับเป็นสาเหตุสำคัญของความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น ดังนั้นการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักเหตุผลที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ ประโยชน์ของเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การปฏิบัติตนของญาติเมื่อเข้าเยี่ยม และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหออภิบาลผู้ป่วยหนักจึงเป็นการเตรียมพร้อมให้กับญาติผู้ป่วยเพื่อให้สามารถรับรู้ ตัดสินใจ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมยังผลให้ญาติผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล และเกิดความพึงพอใจในบริการพยาบาลที่ได้รับ อันจะนำไปสู่การพยาบาลตามแนวความคิดของการดูแลบุคคลแบบองค์รวมและภาพพจน์ที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลในที่สุด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อระดับความวิตกกังวลและความพึงพอใจในบริการพยาบาลของญาติผู้ป่วยหออภิบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชลบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2542 จำนวน 40 คน โดยแบ่ง 20 คนแรกเป็นกลุ่มควบคุม 20 คนต่อมาเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนจากคณะผู้วิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบแผนการให้ข้อมูล แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว แบบสัมภาษณ์ทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 51.7 ด้านประเภทสถานประกอบการของผู้ประกันตนส่วนใหญ่ทำงานอุตสาหกรรมบริการ ร้อยละ 58.8 สำหรับผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่มีต่อบริการทางการแพทย์ ปรากฎว่า โดยเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกันตนทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.27 ทางด้านปัญหาอุปสรรคในการขอรับบริการทางการแพทย์ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความไม่สะดวกจากสถานบริการเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปสถานพยาบาลร้อยละ 45.91 ขั้นตอนการเข้ารับบริการร้อยละ 45.32 การให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 24.27 วิจารณ์และสรุป จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาล เพื่อที่ประชาชนที่มารับบริการทุกคนจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจ ประทับใจอย่างสูงสุดในบริการที่ได้รับ
website women that cheat with married men wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
link husband cheated why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: วิตกกังวล, บริการพยาบาล, ความวิตกกังวล, ญาติ, หออภิบาลผู้ป่วยหนัก, การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน, การพยาบาลจิตเวช, psychiatric nursing, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007075

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข