เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสนับสนุนทางครอบครัวในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

 

ผู้วิจัย/Authors: ราตรี ต.ไชยสุวรรณ, สุดา วิไลเลิศ

ชื่อเรื่อง/Title: การสนับสนุนทางครอบครัวในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางครอบครัวในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 119 คน โดยเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกขอมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามการสนับสนุนทางครอบครัวทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยการช่วยเหลือในด้านสิ่งของ การสนับสนุนด้านอารมณ์และการได้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสร้างโดย ภาวดี มโนหาญ ผ่านการหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและความเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .071 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา 1. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 60 ปี สถานภาพสมรสคู่ อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ ครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว รายได้ครอบครัวไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาที่เป็นโรคไม่เกิน 5 ปี ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับที่ 2 คือมีอาการขณะทำกิจวัตรประจำวันหรือเมื่อออกแรงมากกว่าปกติ และมาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง 2. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมีการสนับสนุนทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางที่ x = 1.76 , S.D. = 0.69 3. การสนับสนุนทางครอบครัวที่ได้รับมากที่สุด คือ การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ ด้านที่ได้รับน้อยที่สุด คือ การช่วยเหลือด้านสิ่งของและบริการ 4. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่มีเพศ ความเพียงพอของรายได้ครอบครัวและการมาตรวจตามนัดต่างกัน ได้รับการสนับสนุนทางครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรนำข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปประกอบในการวางแผน และดำเนินการจัดบริการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนทางครอบครัวมากขึ้น และควรเน้นให้บุคลากรทางการพยาบาลมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและครอบครัวมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลตลอดจนการดูแลตนเองของผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โดยมีการประสานงานกับทีมสุขภาพอื่น เช่น หน่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ (Counselling) หน่วยดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) แผนกสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นและมีอันตรายถึงชีวิต และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
cheaters wife affair read
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters infidelity open
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
why do husband cheat site when married men cheat
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: family, mental health, ครอบครัว, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007074

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข