เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลสำเร็จของผู้บริการในคลินิกอดบุหรี่โดยใช้โครงการอดบุหรี่ โรงพยาบาลสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: ศักดิ์ชัย จำพิมาย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลสำเร็จของผู้บริการในคลินิกอดบุหรี่โดยใช้โครงการอดบุหรี่ โรงพยาบาลสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยเพื่อให้มีโครงการอดบุหรี่ที่เหมาะสม โดยสามารถวัดความสำเร็จของโครงการจากความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ วิธีการศึกษา ชนิดของการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลองในลักษณะกลุ่มเดี่ยววัดผลก่อนหลัง กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่มารับบริการที่คลิกนิกอดบุหรี่ ทุกคนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2540 ทุกคน จำนวน 54 คน ตัวแปรที่ใช้วัดตัวแปรตามได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ ตัวแปรร่วมได้แก่ ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ สาเหตุที่สูบบุหรี่ และสาเหตุที่อยากเลิกสูบบุหรี่ ผลการศึกษา การเปรียบเทียบ ความรู้และทัศนคติก่อนและหลังด้วย T-test ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.001 โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีความรู้เฉลี่ย 14.22 หลังเข้าร่วมโครงการมีความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 17.43 ส่วนทัศนคติก่อนเข้ารับบริการมีทัศนคติเฉลี่ย 66.80 และหลังเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 84.61 วิจารณ์และสรุป จากผลการวิจัยครั้งนี้ในบางส่วน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน คลินิกอดบุหรี่ โดยเฉพาะกระบวนการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการสูบบุหรี่จะส่งต่อการลดปริมาณการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ แต่ยังมีประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การหวนกลับมาสูบใหม่อีก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมถึง จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มารับบริการบางคนก่อนเข้าบริการเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องบุหรี่เป็นอย่างดีและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสูบบุหรี่แต่ก็สูบบุหรี่การเข้ารับบริการที่คลินิคอดบุหรี่จึงเป็นการกระตุ้นอย่างเป็นระบบเท่านั้นหากผู้รับบริการอยู่ในสภาพเดิม จึงยังคงมีโอกาสหวนกลับมาสูบบุหรี่ได้
why men have affairs website married men who cheat with men
why men have affairs redirect redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women looking to cheat site when a husband cheats
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: บุหรี่, สารเสพติด, ยาเสพติด, คลินิกอดบุหรี่, drug, tobacco

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007073

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข