เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลโครงการเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ปี 2539-2540

 

ผู้วิจัย/Authors: พชรพร สุวิชาเชิดชู

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลโครงการเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ปี 2539-2540

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การประเมินผลโครงการเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครราชสีมา ปี 2540 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ด้านความรู้และการปฏิบัติตัว (การประเมินตนเอง) ประเมินสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุประเมินความพึงพอใจต่อสภาพการดำเนินชีวิตของตนเองในปัจจุบันและประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ อบรม โดยประเมินภายหลังจากมีการดำเนินการอบรมตามหลักสูตรการเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 เดือน โดยวิธีการตอบแบบสอบถามจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 8 กลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1674 คน ผลการประเมินด้านความรู้พบว่า ร้อยละ 82.4 มีความรู้ถูกต้องตามเนื้อหาในหมวดความรู้ของหลักสูตรและร้อยละ 70 ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามสมุดการประเมินตนเองด้านสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ พบว่าร้อยละ 82.9 ลูกหลานมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ด้านความพึงพอใจพบว่าร้อยละ 93.3 มีความพึงพอใจกับสภาพการดำเนินชีวิตตนเองและร้อยละ 96.3 มีความพึงพอใจที่จะเข้ารับการอบรม ซึ่งภายหลังการประเมินผลโครงการเสริมสร้างการอบรมตามหลักสูตรการเสริมสร้างการดูแลตนเองได้นำมาปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
cheater marriage affairs go
unfaithful spouse unfaithful husband
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
reasons women cheat click how to cheat on wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: ผู้สูงอายุ, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, สัมพันธภาพ, ครอบครัว, geriatric, elderly, family, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007071

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข