เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะเครียดและการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการในคลินิคส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: อุมาพร วารีนิล

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะเครียดและการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการในคลินิคส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะเครียด และการดูแลตนเอง ของผู้ใช้บริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี โดยเปรียบเทียบลักษณะด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม กับภาวะเครียดและการดูแลของผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ใช้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพที่สมัครใจตอบแบบสอบถามจำนวน 276 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความเครียดเฉลี่ย 13.75 คะแนน (คะแนนสูงสุด 48 คะแนน) โดยมีความเครียดในระดับน้อย ปานกลาง มากและมากที่สุด ร้อยละ 49.3 ร้อยละ 42.1 ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 0.7 ตามลำดับในด้านการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการโดยภาพรวมพบว่า โดยเฉลี่ยมากกว่า 2 ใน 3 ร้อยละ 67.8 มีการดูแลตนเองอยู่ในระดับดีทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพกายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่จิตใจและการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองและเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลประชากร เศรษฐกิจและสังคมกับภาวะเครียดและการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ได้แก่ ภาระหนี้สิน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีความคิดเห็นใกล้เคียงกันคือ มากกว่า 1 ใน 3 เห็นว่าควรมีการแนะนำและฝึกปฏิบัติวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง (ร้อยละ 37.0) และควรให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและความเครียด (ร้อยละ 34.4) จากผลการศึกษานี้ จึงควรจัดบริการในลักษณะองค์รวมทั้งกายใจ และสังคมในลักษณะผสมผสานการให้ทั้งความรู้และวิธีการฝึกปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่บ้าน โดยจัดทีมดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการแท้จริง
why men have affairs redirect married men who cheat with men
unfaithful spouse cheat husband
link how many guys cheat why women cheat on husbands
website read here how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
cheaters link all women cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ภาวะเครียด, nurse, mental health, stress, ความเครียด, เครียด, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราขบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007070

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข