เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุกของโรคติดการพนันในบุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐม

 

ผู้วิจัย/Authors: อัจฉรา พงษ์ศศิธร

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกของโรคติดการพนันในบุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

โรคติดการพนัน เป็นความผิดปกติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้คนทั่วโลก ลักษณะพิเศษของโรคนี้ได้แก่ การเล่นการพนันที่เกิดซ้ำ ๆ บ่อย ๆ และมีผลเสียหายต่อตัวเอง ครอบครัว อาชีพการงาน และ/หรือ ได้มีการศึกษาหลายรายทั้งในและต่างประเทศ พบว่ามีความชุกของโรคติดการพนันสูงมากในผู้ใหญ่ การวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อหาความชุกของโรคนี้ในบุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐม โดยการสุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนครปฐมจำนวน 300 ราย จากจำนวนทั้งหมด 1,370 ราย และใช้แบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจาก South Oaks Gambling Screen พบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐมมีผู้ติดการพนันคิดเป็นร้อยละ 7.5 (ชายร้อยละ 22.7 หญิงร้อยละ 5.8) การพนันที่เล่นมากเป็นหวย,ล๊อตเตอรี่และไพ่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีประวัติการเล่นพนันในครอบครัวของผู้ติดการพนันสูงถึงร้อยละ 50 แต่มีผู้ติดการพนันเพียงร้อยละ 18.8 เท่านั้นที่คิดว่าตนเองมีปัญหาหรือเคยมีปัญหาเรื่องการพนัน ผู้ป่วยร้อยละ 25 รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต และร้อยละ 18.8 เคยมีความคิดอยากฆ่าตัวตายมาก่อน จากการศึกษา วิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีผู้ติดการพนันเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหา แต่เนื่องจากการศึกษานี้เป็นเพียงการวิจัยนำร่องซึ่งทำการวิจัยในวงจำกัดไม่อาจบอกควาชุกที่แท้จริงของประชากรได้ จึงควรมีการศึกษาในชุมชนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อไป
website why people cheat in marriage wife cheaters
cheaters wife affair read
website cheat how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
why do husband cheat site when married men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
percent of women that cheat link how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: ความชุก, พนัน, การพนัน, ความชุก, ระบาดวิทยา, โรคติดการพนัน, จิตวิทยา, psychology, epidemiology, prevalence, gambling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007069

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข