เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์

 

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย จักรพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบประเมินในการคัดกรองบุคคลที่มีความเครียด แนวโน้มลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับความเครียด รวมทั้งหาแนวทางในการจัดการกับความเครียดและแนวโน้มลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับความเครียด เพื่อจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแบบประเมิน วิธีการศึกษา ชนิดของการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ การกำหนดตัวอย่างและวิธีการเลือก Known group technique ตัวแปรที่ใช้วัด - ระดับความเครียด - แนวโน้มลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับความเครียด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ - t-test - multiple regression ผลการศึกษาวิจัย 1. ได้แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถนำมาใช้คัดกรองบุคคลที่มีความเครียด โดยมีค่าความไว 64.6 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.86 2. แนวโน้มลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับความเครียด พบว่า มี 3 ลักษณะคือ - แนวโน้มลักษณะบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.65 - แนวโน้มลักษณะบุคลิกภาพแบบซึมเศร้า มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.70 - แนวโน้มลักษณะบุคลิกภาพแบบที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกายเมื่อมีความเครียด มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.79 3. ได้แนวทางในการจัดการกับความเครียด และแนวโน้มลักษณะบุคลิกภาพ ที่สัมพันธ์กับความเครียด 4. ได้โปรแกรมแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำหรับประชาชนไทย
unfaithful spouse cheat husband
link unfaithful husband why women cheat on husbands
cheaters click here read
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women cheat on their husbands go why men cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: เครียด, ความเครียด, คอมพิวเตอร์, stress, computer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200420007068

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข