เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยาสังคมของเจตนาที่จะป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของนักศึกษาทันตาภิบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: จิระนันท์ พากเพียร

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยาสังคมของเจตนาที่จะป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของนักศึกษาทันตาภิบาล

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6, 24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

ในสภาวะที่โรคเอดส์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบันนี้ นักศึกษาทันตาภิบาลจำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลกับผู้ป่วยทุกคนเสมอภาคกันเพื่อป้องกันทั้งตนเองและผู้ป่วยจากการติดเชื้อ การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตวิทยาสังคม ของความตั้งใจที่จะป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของนักเรียนทันตาภิบาล โดยใช้แบบวัดตัวแปรทางจิตวิทยาสังคม 5 ตัว ได้แก่ เจตคติต่อการป้องกันการติดเชื้อ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการป้องกันการติดเชื้อในอดีตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาทันตาภิบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 86 คน ใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. การรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม ทำนายเจตนาที่จะป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (วิเคราะห์รวม) ของนักศึกษาทันตาภิบาลได้ร้อยละ 10.55 (P< .01) 2. การรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรมและการใส่แว่นตาป้องกันฯ ในอดีต ร่วมกันทำนายเจตนาที่จะใส่แว่นตาป้องกันน้ำลายตลอดเวลาขณะขูดหินน้ำลายของนักศึกษาทันตาภิบาล ได้ร้อยละ 24.97 (P< .0001) 3. การรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรมทำนายเจตนาที่จะใส่แว่นตาป้องกันตลอดเวลาขณะถอนฟันของนักศึกษาทันตาภิบาลได้ร้อยละ 14.40 (P< .001) 4. เจตคติต่อพฤติกรรมและคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ร่วมกันทำนายเจตนาที่จะใช้มือเดียวสวมปลอกเข็มคืนทุกครั้งหลังฉีดยาชาของนักศึกษาทันตาภิบาล ได้ร้อยละ 27.78 (P< .001) 5. เจตคติต่อพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม ร่วมกันทำนายเจตนาที่จะใช้ปากคีบสวมปลอกเข็มคืนทุกครั้งหลังฉีดยาชาของนักศึกษาทันตาภิบาล ได้ร้อยละ 42.03 (P< .001) 6. เจตคติต่อพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม ร่วมกันทำนายเจตนาที่จะทำความสะอาดด้ามกรอฟันอย่างถูกวิธี ทุกครั้งก่อนเปลี่ยนผู้ป่วยของนักศึกษาทันตาภิบาล ได้ร้อยละ 11.30 (P< .01) ดังนั้น การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรมและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจะช่วยให้นักศึกษาทันตาภิบาลมีความตั้งใจและพยายามที่จะป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ซึ่งจะนำไป สู่งานทันตกรรมที่ปลอดภัยทั้งต่อตัวนักศึกษาเองและต่อประชาชนผู้มารับบริการต่อไป
husbands who cheat click why wifes cheat
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how to cheat on wife go why wife cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: AIDS, behavior, behaviour, dental, HIV, psychiatry, psychology, social, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ทันตกรรม, พฤติกรรม, โรคเอดส์, สังคม, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006064

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข