เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจภาวะการฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง, พนมศรี เสาร์สาร

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจภาวะการฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองภาวะฆ่าตัวตาย จำนวน 10 ข้อ และแบบสอบถามเพื่อวินิจฉัยโรคและในรายที่คัดกรองแล้วได้ผลบวกเพื่อหาภาวะการซึมเศร้า โดยทำการศึกษาในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 15-60 ปี จำนวน 3,000 คน ทำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธี Two stage sampling โดยในขั้นแรกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เลือกกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก ชั้นกลางและชั้นในแล้วทำการสุ่มในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ผล; พบว่าประชากรในเขตกรุงเทพฯ มีอัตราความชุกของการฆ่าตัวตาย 18.33 ต่อแสนประชากร เพศ หญิงมีการฆ่าตัวตายสูงกว่าเพศชาย คนที่แต่งงานแล้วมีการฆ่าตัวตายมากกว่า ส่วนใหญ่สาเหตุที่ทำให้ฆ่าตัวตายมักมาจกปัญหาทางครอบครัว และเมื่อทำการทดสอบทางสถิติแล้วพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า (ค่าสหสัมพันธ์ = 0.4) ผลจากการศึกษานี้ผู้วิจัยได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดมาตรฐานทางการพยาบาล เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพในคนปกติ การให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการติดตามผลในรายที่เคยมีประวัติฆ่าตัวตายมาแล้วเพื่อช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมไทยต่อไป วัตถุประสงค์; ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทำให้เกิดการเจริญขึ้นในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ช่วยยืดอายุมนุษย์ให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น มีการกินดีอยู่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็ได้แก่ ปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพ ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพยายามฆ่าตัวตาย และการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะครอบครัวขยายในอดีต มาสู่การเป็นครอบครัวเดี่ยว ทำให้คนขาดเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและขาดที่ปรึกษา เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในชีวิตจึงหันไปหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2536 โดยพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายในปี พ.ศ. 2535 เป็น 1.9 ต่อแสนประชากร และเพิ่มเป็น 3.11 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2538 และข้อมูลจากการบันทึกของกรมตำรวจและสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศถึงความพยายามฆ่าตัวตายในปี พ.ศ. 2536 มีอัตราคิดเป็น 25.85 ต่อแสนประชากร และในปีถัดมาได้เพิ่มเป็น 45.05 ต่อแสนประชากร จากสถิติดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของผู้ที่มารับบริการเท่านั้น ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่มีแนวโน้มว่าจะพยายามฆ่าตัวตาย และเข้าไม่ถึงซึ่งบริการในการให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้กรมสุขภาพจิตและโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดต้องการที่จะศึกษาถึงปัญหาการฆ่าตัวตายดังกล่าว ในประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการในการพยาบาลโดยตรงจึงต้องการเน้นที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานจัดมาตรฐานการพยาบาลที่จะสามารถป้องกันการฆ่าตัวตาย ทั้งก่อนและหลังการเกิดปัญหา รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการให้การดูแลที่เหมาะสมต่อไป
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
link husband cheated why women cheat on husbands
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
reasons women cheat go how to cheat on wife
free indian sex stories site interactive adult stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: depress, depression, depressive, psychiatry, suicide, การฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006063

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข