เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง

 

ผู้วิจัย/Authors: มนัสนิตย์ บุณยทรรพ

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหารอบด้านในจังหวัดลำปาง มีผู้ติดเชื้อเอดส์มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยเอดส์จะมีอาการเจ็บป่วยเป็นระยะๆ บุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ กับการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง” การวิจัยครั้งนี้มีสมมุติฐานว่า ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี simple random sampling จำนวน 336 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ หาความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า พยาบาลวิชาชีพมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความรู้กับทัศนคติ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ความรู้กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทัศนคติกับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และความรู้ทัศน คติ กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 0.14 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และมีทัศนคติดี จะตัดสินใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อเอดส์มากด้วย ความสัมพันธ์นี้สามารถพยากรณ์การตัดสินใจที่จะปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 2 และสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ D = 72.85 + 0.20B + 0.05C ผลการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการวางแผนจัดวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาบริการพยาบาล/ลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพไป
cheater marriage affairs go
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
reasons women cheat click how to cheat on wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: AIDS, HIV, nurse, psychology, attitude, จิตวิทยา, ทีศนคติ, พยาบาล, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006057

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข