เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาและติดตามผลการให้คำปรึกษาครอบครัวที่มีบุตรคลอดจากสตรีที่ติดเชื้อเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัควิภา คุโธปกรณ์พงษ์, บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาและติดตามผลการให้คำปรึกษาครอบครัวที่มีบุตรคลอดจากสตรีที่ติดเชื้อเอดส์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาครอบครัวที่มีบุตรคลอดจากสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ เกี่ยวกับ;ลักษณะและความเป็นอยู่ของครอบครัว ผลการตรวจร่างกายของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนติดตามผลการให้คำปรึกษาแต่ละขั้นตอน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้จากสมาชิกของครอบครัวที่มีบุตรคลอดจากสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ที่มารับบริการให้คำปรึกษาที่โรงพยาบาลพัทลุง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2538 ถึงเดือนมิถุนายน 2539 ทั้งสิ้น 44 ครอบครัว ไม่มีญาติที่เกี่ยวข้องมารับการให้คำปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกประวัติ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน นอกจากนี้ได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการบันทึกเทป เกี่ยวกับปัญหาและการปรับตัวของครอบครัว ผลการวิจัยพบว่าจากสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ 44 คน ส่วนใหญ่เป็นคนพัทลุง อายุ 19-20 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ก่อนการมีบุตรส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพประจำ เมื่อมีบุตรแล้วส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านเลี้ยงดูบุตร ข้อมูลของสามี 44 คน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่ภรรยาไม่มีรายได้ สามีมีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน มีบุตรด้วยกันเป็นคนแรก อาศัยอยู่ด้วยกันเฉพาะครอบครัวใหม่ของตนเอง และมีสมาชิกในครัวเรือน 3 คน สตรีส่วนใหญ่คลอดปกติ และบุตรมีน้ำหนักและความยาวปกติตามเกณฑ์ ผลการตรวจร่างกายสตรี 44 คน พบว่าน้ำหนักลดลงเล็กน้อยตามปกติของสตรีหลังคลอด และยังไม่แสดงอาการติดเชื้อในระบบอื่น สามีส่วนใหญ่ยังไม่เจาะเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ มีเพียง 13 คน ที่รับการตรวจ พบว่าติดเชื้อ 9 คน และผู้ที่มารับการตรวจร่างกาย 10 คน มี 5 คน แสดงอาการติดเชื้อในระบบอื่น ส่วนบุตรทุกคนน้ำหนักเพิ่มขึ้น และมีพัฒนาการปกติตามเกณฑ์ ผลการตรวจเลือดบุตร 16 คน เมื่ออายุครบ 15 เดือนพบว่ามีเพียง 2 คน ที่ผลเลือดเป็นบวก และเพิ่งได้รับการตรวจเป็นครั้งแรก ผลการให้คำปรึกษาในแต่ละขั้นตอน;พบว่า ส่วนใหญ่ทั้งสามีและภรรยาตอบสนองต่อกระบวนการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดียิ่ง ทุกคนมีปัญหานอนไม่ค่อยหลับ และสะท้อนถึงความพยายามปรับตัวทางจิตสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรีที่ติดเชื้อเอดส์ส่วนใหญ่ไม่กล้าบอกสามีและผู้อื่น ปัญหาสำคัญคือการส่งเสริมให้สามีควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโดยการใช้ถุงยางอนามัย และพบว่าการใช้ถุงยางอนามัยของสามีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความรู้สึกชอบใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ครอบครัวส่วนใหญ่วางแผนจะดูแลบุตรเอง ครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกมากขึ้น และอยู่รวมกับครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะมีปัญหาทางสังคมแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาก นอกเหนือจากปัญหาทางอารมณ์และเศรษฐกิจ ผลการให้คำปรึกษาสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ 21 คน และสามี 9 คน ที่มารับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนให้คำปรึกษา พบว่าสตรีมีความรู้สึกว่าตนเองเจ็บป่วยรุนแรงมาก ค่อนไปทางมากที่สุด ยอมรับความเจ็บป่วยได้เล็กน้อย ค่อนข้างน้อยที่สุด มีแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยปกติ หลังให้คำปรึกษามีความรู้สึกว่า ตนเองเจ็บป่วยรุนแรงปานกลาง ยอมรับความเจ็บป่วยได้ปานกลางมีแบบแผนการดำเนินชีวิตปกติมากขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ระดับลึก นำเสนอโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการปรับตัวของครอบครัว 8 ครอบครัว พบว่าครอบครัวนั้นปรับตัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การรับรู้ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน และความเชื่อในธรรมชาติของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read website married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat link when married men cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: AIDS, cunseling, family, HIV, mental health, psychology, จิตวัทยา, ปรึกษา, ครอบครัว, การให้คำปรึกษา, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006055

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข