เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดตา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

ผู้วิจัย/Authors: พิสมัย ศรีสุข

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดตา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการให้สัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดตากลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยหญิง จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดชนิดที่ใช้ยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ แผนกตาหู คอ จมูก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด และแบ่งกลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าๆ กัน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 2. แบบแผนการสัมผัสซึ่งหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 3. มาตรวัดความวิตกกังวล 4. แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญหน้า-แฝงของสปีลเบอร์เกอร์ชื่อ State-Trail Form Anxiety Inventory Y-1 ซึ่งได้รับการแปรเป็นภาษาไทยโดย นิตยา คชภักดี และคณะนำไปหาความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคเท่ากับ 0.84 โดยนำข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมากแจกแจงความถี่และคำนวณเป็นร้อยละ ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การทดสอบค่าทีสูตรเป็นอิสระ ผลการศึกษาสนับสนุนสมมุติฐานที่ว่าผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดตาที่ได้รับการสัมผัสลดความวิตกกังวลมากกว่า ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการสัมผัส ผลการวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ 1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดตากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน 2. ความวิตกกังวลตามมาตรวัดความวิตกกังวลหลังการสัมผัสในการประเมินครั้งที่ 3,4,5,6 ปรากฎว่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการสัมผัสและกลุ่มที่ไม่ได้รับการสัมผัสแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการสัมผัสมีความวิตกกังวลลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสัมผัส 3. ผลการประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญพบว่า ผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัดกลุ่มที่ได้รับการสัมผัสกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการสัมผัสมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการสัมผัสมีความวิตกกังวลลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสัมผัส
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
wife cheaters website open
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
why do husband cheat site when married men cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
cheaters faithwalker.org all women cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: ความวิตกกังวล, การสัมผัส, การพยาบาลจิตเวช, การพยาบาล, ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, ผู้สูงอายุ, ผ่าตัด, touching, nursing care, psychiatric nursing, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006054

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข