เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: ปรีดา คำอ่าน และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

บทนำหรือวัตถุประสงค์ ความเครียดเป็นภาวะที่ร่างกายและจิตใจมีปฏิกริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ผู้ทำงานก็จะเกิดความเครียดได้งานพยาบาลก็เช่นเดียวกัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภาวะความเครียด และปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วิธีการศึกษา ผู้วิจัยได้สำรวจความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 คน ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2540 โดยให้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยแบบวัดภาวะเครียดจากความถี่ของการเกิดอาการ และอากาาแสดงของความเครียด จำนวน 20 ข้อ และแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำ สิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ส่วนสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานก่อให้เกิดความเครียดได้เล็กน้อย วิจารณ์และสรุป จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีสุขภาพจิตดี มีความสามารถในการปรับตัวเมื่อเผชิญความเครียด และส่วนใหญ่จะเกิดความเครียดจากการบริหาร และสนับสนุนของหน่วยงานในเรื่อง การได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า และการได้รับค่าตอบแทนช้า ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะได้นำไปเป็นแนวทางป้องกันและลดภาวะความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้มีสุขภาพจิตดีสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
aids pictures symptoms click aid symptoms
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: nurse, stress, ความคิดเห็น, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, ภาวะัเครียด, แบบวัดความเครียด, ปฏฺบัติการพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006053

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข