เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพุทธชินราช

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ศิริวัฒนไพศาล

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพุทธชินราช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6, 24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาความเครียดของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช และปัจจัยที่มีผลต่อความเคียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ โดยมุ่งศึกษาปัจจัยดังนี้คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้วิธีเสียค่ารักษา ประสบการณ์ที่เคยได้รับผ่าตัด ความรู้เกี่ยวกับโรคและการผ่าตัด และความเชื่อเกี่ยวกับการผ่าตัดของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ จะมีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดจำนวน 900 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มจากผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ การวิเคราะห์ข้อมูลหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) การคำนวณทั้งหมดใช้เครื่อง Microcomputer โปรแกรม SPSS/PC + ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ ของโรงพยาบาลพุทธชินราช มีความเครียดระดับปานกลาง 2. เพศ มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 3. สถานภาพสมรสมีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 4. รายได้มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0 5. ความรู้เกี่ยวกับโรคและการผ่าตัดมีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 6. ความเชื่อเกี่ยวกับการผ่าตัดมีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 และจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าพยากรณ์ระดับความเครียดได้ร้อยละ 20 ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์ระดับความเครียดได้ดังนี้ D=108.76-0.93 C เมื่อ D เป็นค่าระดับความเครียดที่พยากรณ์และ C คือความเชื่อเกี่ยวกับการผ่าตัด วิจารณ์และข้อเสนอแนะ; จากผลการวิจัยครั้งนี้ พยาบาลควรตะหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดก่อนผ่าตัดและนำผลไปวางแผนให้การพยาบาล ตลอดจนตระหนักถึงการเสริมสร้างความรู้ และความเชื่อเพื่อให้บริการทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มขนาดของประชากรและควรวัดความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลความเครียดที่แท้จริงยิ่งขึ้น
click here catch a cheater what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters website open
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
reasons women cheat click how to cheat on wife
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: สุขภาพจิต, ความเครียด, ผ่าตัด, ภาวะเครียด, เครียด, stress, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006052

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข