เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเครียด และการเผชิญปัญหาของญาติผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: ชญานิศ ลือวานิช, ยุยาพิน ศิรโพธิ์งาม, สมพร ชิโนรส

ชื่อเรื่อง/Title: บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเครียด และการเผชิญปัญหาของญาติผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเครียด และการเผชิญปัญหาของญาติผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 2) ความสัมพันธ์และอำนาจทำนายของบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเครียด ต่อการเผชิญปัญหาของญาติผู้ป่วย เมื่อควบคุมปัจจัยทางเพศ อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย และความรุนแรงจากการบาดเจ็บของผู้ป่วย โดยใช้กรอบทฤษฎีความเครียดของลาซารัสและโฟคแมน และแนวคิดบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 110 ราย เลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดคือ อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อผู้ป่วย มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยเป็นหลักขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งตัดสินใจแทนผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองเนื่องจากผลการบาดเจ็บ โดยญาติอาจมีส่วนร่วมในการให้การดูแลผู้ป่วยขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ได้ มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในฐานะคู่สมรส บิดา-มารดา และบุตร มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาการได้ยิน การพูด และสามารถสื่อภาษาไทยเข้าใจได้ดี และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงแบบประเมินความรุนแรงจากการบาดเจ็บทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยาของผู้ป่วย 2) แบบวัดบุคลิกภาพที่เข้มแข็งเกี่ยวกับสุขภาพ 3) แบบวัดการให้ความหมายของญาติต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 4) แบบวัดการเผชิญปัญหา วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss/ps คำนวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพิสัยและวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands

Keywords: personality, psychology, stress, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, บุคลิกภาพ, อุบัติเหตุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006051

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข