เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมพร

 

ผู้วิจัย/Authors: พัชทิยา ทัศนพิมล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมพร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ,24-26 มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงลำดับความรุ่นแรงของสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมพร วิธีการศึกษา วิจัยเชิงพรรณนา Descriptive research แบบ cross sectional study ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาสิ่งกระตุ้น ที่ก่อให้เกิดความเครียดในหอผู้ป่วยหนัก 8 ด้าน คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ความเจ็บปวดและการได้รับยาแก้ปวด การถูกจำกัดกิจกรรม การถูกลดคุณค่าของบุคคล เสียงรบกวนต่างๆ การรบกวนเรื่องการนอนหลับ การถูกพรากความรู้สึกจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และการพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ จากผู้ป่วย 36 ราย พบว่าสัดส่วนการเป็นโรคหัวใจในชาย : หญิง = 3:1 อายุเฉลี่ย 58.56 ปี (S.D) = 14.36) มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา โดยสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่ผู้ป่วยสูงสุด คือ ความเจ็บปวดและการได้รับยาแก้ปวด (ค่าเฉลี่ย=2.44, S.D.=2.12) รองลงมาคือการพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย=1.75,S.D.=1.77) และการถูกลดคุณค่าของบุคคล (ค่าเฉลี่ย=1.69,S.D.=1.24) สำหรับสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความเครียดน้อยที่สุด คือการรบกวนเรื่องการนอนหลับและเมื่อเปรียบระดับความเครียดจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าทั้งเพศชายและหญิง จะเกิดความเครียดสูงสุดจากความเจ็บปวด และการได้รับยาแก้ปวด และรองลงมาเพศชายจะเครียดจาการถูกลดคุณค่า ในขณะที่เพศหญิงจะเครียดจากการพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ วิจารณ์และสรุปผล เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาถึงความรุนแรงของสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมพร จำนวน 36 ราย ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคหัวใจมีสติสัมปชัญญะดี และเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักเป็นวันที่ 3 โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อคำถามเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความเครียด ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคหัวใจในหอผู้ป่วยหนักทั่วไป และหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจโดยเฉพาะโดยใช้ประชากรที่มีขนาดใหญ่
click here catch a cheater what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
read website married and want to cheat
cheaters click here read
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater women affair open
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: psychology, stress, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, หอผู้ป่วยหนัก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200410006049

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข